Rvs-Cde  Raad van State
 

Verzoekschrift

Het verzoekschrift moet het opschrift "cassatieberoep" dragen, en het moet worden ondertekend door een advocaat. Het moet zeker de volgende gegevens en uiteenzettingen bevatten:

  • de naam, het adres en de nationaliteit van elke verzoekende partij;een uitdrukkelijk gekozen woonplaats, dit is een adres in België dat zal worden gebruikt voor alle briefwisseling over het beroep;
  • de beslissing waartegen het beroep is gericht, met vermelding van de datum waarop en het nummer waaronder het beroep ingeschreven was bij het administratieve rechtscollege;
  • de naam en het adres van de verwerende partij voor het administratieve rechtscollege;
  • een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van de zaak;
  • een uiteenzetting van de cassatiemiddelen, waarin wordt uitgelegd welke rechtsregels er werden geschonden en op welke wijze.

Er moet een kopie van de bestreden beslissing worden bijgevoegd, en zes eensluidend verklaarde afschriften van het verzoekschrift zelf. Als de verzoekende partij een rechtspersoon is, moet er een kopie worden bijgevoegd van de statuten. De verplicht bij te voegen stukken, evenals alle andere stukken die ter staving van het beroep zouden worden bijgevoegd, moeten worden genummerd en worden opgenomen in een inventaris.

Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op deze website). De cassatieberoepen moeten worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing.

Als er verplichte vermeldingen of bij te voegen stukken of afschriften ontbreken zal de behandeling zeker vertraging oplopen, en bestaat bovendien het risico dat het beroep onontvankelijk zal moeten worden bevonden, en dus niet zal kunnen worden behandeld.

Per verzoekende partij moet er een recht van 200 euro worden betaald binnen een termijn van 30 dagen. Binnen diezelfde termijn moet per verzoekschrift eveneens een bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand worden betaald. Na de ontvangst van het verzoekschrift bezorgt de griffie daartoe een overschrijvingsformulier. De verzoekende partij die gratis rechtsbijstand genoot voor het administratief rechtscollege, verkrijgt deze automatisch ook voor de kosten verbonden aan de cassatieprocedure.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}