Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee

Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft op 20 december jongstleden een wijziging van de rechtspositieregeling van de personeelsleden van zijn diensten aangenomen die tot gevolg heeft dat het voor degenen die sedert de verkiezingen van 8 oktober 2006 een mandaat van provincie- of gemeenteraadslid, van lid van een provinciaal college, van burgemeester of van schepen uitoefenen, onmogelijk wordt om na de volgende gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 zo een politiek mandaat uit te oefenen en tegelijk als personeelslid werkzaam te zijn bij dat parlement. Als reden voor die onverenigbaarheid wordt opgegeven dat gestreefd wordt naar "de depolitisering van het personeel van de assemblee".

Bij de Raad van State is een verzoek tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door vijf ambtenaren van de diensten van het parlement die thans een lokaal politiek mandaat uitoefenen en die zich nu reeds ertoe verbonden hebben voor te komen op een kieslijst voor de verkiezingen van oktober. Als zij herverkozen worden, zullen zij voortaan moeten kiezen tussen hun carrière als personeelslid van het parlement en de voortzetting van hun politiek engagement.

Bij arrest nr. 217.199 van 12 januari 2012 is de tenuitvoerlegging van de omstreden wijziging van de rechtspositieregeling geschorst. De Raad van State benadrukt dat de verkiesbaarheid een grondrecht is in onze democratische samenleving en dat de bestreden regeling inzake onverenigbaarheden weliswaar niet slaat op de voorwaarden waarop een politiek mandaat uitgeoefend kan worden, maar wel tot gevolg heeft dat het op straffe van ontslag van ambtswege niet meer mogelijk is om tegelijk een door verkiezing verkregen openbaar mandaat en de functie van personeelslid van de diensten van het parlement van de Franse Gemeenschap uit te oefenen. Zulks kan degenen die deze functies bekleden, ontraden om een politiek mandaat na te streven.

Bovendien blijkt uit de artikelen 8 en 162 van de Grondwet dat alleen de wetgever mag bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen om de politieke rechten te kunnen uitoefenen, en bijgevolg welke onverenigbaarheden de uitoefening van een bij verkiezing verkregen lokaal mandaat in de weg staan. In het onderhavige geval heeft het parlement van de Franse Gemeenschap de handeling waarvan de tenuitvoerlegging door de Raad van State geschorst is, evenwel gesteld bij een verordening, namelijk door een wijziging van de rechtspositieregeling van zijn personeel.
(16/01/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}