Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)

Met het arrest nr. 215.768 van 14 oktober 2011 schorst de Raad van State gedeeltelijk de uitvoering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge”, omdat bij de totstandkoming ervan onvoldoende rekening is gehouden met het milieueffectenrapport (MER).

Dit MER had de locatie die door de Vlaamse regering werd gekozen voor de inplanting van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge en Cercle Brugge, met bijhorende infrastructuur, uit een aantal mogelijke locaties, beoordeeld als zijnde de site met de meeste ongunstige gevolgen voor het leefmilieu.

Toch werd van in den beginne het besluitvormingsproces door de Vlaamse regering uitsluitend gestuurd naar een inplanting van het stadion en het “flankerend programma” op de Chartreuse-site en langs de Oostkampse Baan.

De regering had onmiddellijk in het besluitvormingsproces de verschillende betrokken locaties met mekaar moeten vergelijken en motiveren waarom ze die site verkoos boven de andere sites met minder ongunstige gevolgen voor het leefmilieu, zodat die keuze en motivering volwaardig in de inspraak- en adviesprocedure konden worden betrokken.  

Het volstond bijgevolg niet, op het einde van de procedure, in het uiteindelijke definitieve vaststellingsbesluit, een aantal “milderende” maatregelen op te leggen en alsnog een aantal argumenten voor de locatiekeuze te formuleren.

De Raad van State schorst niet, zoals gevraagd door de verzoekende partijen, het volledige uitvoeringsplan, dat 24 deelgebieden beslaat, doch beperkt de schorsing tot 2 deelgebieden.

Op de eerste plaats betreft de bevolen schorsing het deelgebied nr. 24 “Oostkampse Baan - Chartreuse”, zijnde het gebied waarbinnen het stadion en de flankerende infrastructuur worden voorzien.

De Raad van State schorst het plan daarenboven ook in zoverre het betrekking heeft op het deelgebied “Sint-Pietersplas - De Spie”, zijnde, naast de huidige locatie van het Jan Breydelstadion, de locatie die door het MER gunstiger werd beoordeeld voor de inplanting van het stadioncomplex.  De onmiddellijke uitvoering van dit deel van het plan, dat het deelgebied voor een groot deel bestemt tot gemengd regionaal bedrijventerrein, zou immers een mogelijke latere keuze van die locatie voor het stadion in het gedrang kunnen brengen.
(17/10/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}