Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2010Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen

Naar aanleiding van een beroep tot nietigverklaring tegen een besluit dat aan de naamloze vennootschap European Air Transport een administratieve geldboete oplegt wegens overtredingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, heeft de Raad van State, bij zijn arrest nr. 201.373 van 26 februari 2010, 7 van de 14 aangevoerde middelen verworpen, de heropening van de debatten bevolen voor 5 andere middelen en in verband met 2 middelen prejudiciële vragen gesteld:

    - aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de interpretatie die moet  worden gegeven aan verschillende bepalingen van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002  betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap,

    - en aan het Grondwettelijk Hof over de grondwettigheid van de administratieve geldboeten en van de procedure waarna ze opgelegd worden.

    Dat arrest verwijst ook naar arrest nr. 199.465 van 13 januari 2010, vzw Airlines Operators Committee Brussels en Luc Geens, in zoverre daarin  aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag wordt gesteld waarvan het antwoord een weerslag zou kunnen hebben op de nog niet onderzochte middelen.
(16/03/2010)

 

22/12/2010

Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht


23/06/2010

Toegang Griffie Wetgeving


09/04/2010

Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs


31/03/2010

Beroep tegen benoeming commissaris-generaal federale politie


18/03/2010

Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs


16/03/2010

Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen


10/02/2010

Gemeentebelasting op vertoningen


10/02/2010

Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP


© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}