Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak

Bij arrest nr. 197.522 van 29 oktober 2009 heeft de Raad van State op vordering van de vzw Ligue des Droits de l'Homme en van de vzw Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie de licenties geschorst die de minister-president van het Waals Gewest op 8 juni 2009 heeft afgegeven en waarbij FN Herstal gemachtigd werd om wapens uit te voeren naar Libië.

        In het arrest, dat op andersluidend advies van de auditeur is gewezen, wordt het beroep ontvankelijk verklaard wat de vzw Ligue des Droits de l'Homme betreft.

        In het arrest wordt het middel ernstig bevonden waarin tegen de minister-president van het Waals Gewest wordt ingebracht dat hij zijn beslissingen genomen heeft net na de verkiezingen voor het Waals Parlement, toen op zijn handelen geen enkele parlementaire controle kon worden uitgeoefend en de bevoegdheid van de regering beperkt was tot het afhandelen van de lopende zaken. Een dermate omstreden beslissing die zulke politieke gevolgen heeft, vormt evenwel geen lopende zaak.


        Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel houdt verband met het gevaar dat de rechten van de mens worden geschonden in het land waarvoor die wapens bestemd zijn.


(30/10/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}