Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen

Een leerling van het koninklijk atheneum te Antwerpen vordert bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van het verbod om in de school religieuze symbolen zoals de hoofddoek te dragen.In zijn arrest nr. 196.092 van 15 september 2009 verwerpt de Raad van State die vordering.

De Raad van State stelt vast dat het bestreden verbod in de voorliggende zaak op het eerste gezicht met een andere invalshoek is ingevoerd dan wel het geval was bij het ontslag van de godsdienstleerkracht dat werd vernietigd met het arrest nr. 195.044 van 2 juli 2009, zodat de overwegingen van dat arrest niet zonder meer te transponeren zijn naar deze zaak.
Over de wettigheid van het verbod wordt echter verder geen uitspraak gedaan, omdat de leerling te lang heeft gewacht om het schoolreglement op dat punt aan te vechten en de beroepstermijn was verstreken.
Volgens de Raad van State zou de leerling wel nog kunnen opkomen tegen een maatregel waarbij de school het verbod concretiseert en haar de toegang tot de lessen weigert, maar tot nu lijkt het veeleer dat verzoekster zelf ervoor opteert afwezig te blijven.
Het beroep is dus ten dele laattijdig en ten dele voorbarig.


(15/09/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}