Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009



Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd

Een leermeester islamitische godsdienst werd door een scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs om dringende redenen ontslagen omdat zij in strijd met het schoolreglement weigerde de hoofddoek af te leggen buiten het klaslokaal. De Raad van State heeft deze beslissing vernietigd bij arrest nr. 195.044 van 2 juli 2009. De Raad van State stelt daarbij vooreerst vast dat het bedoelde verbod niet is ingegeven door zeer specifieke omstandigheden, eigen aan de school of toe te schrijven aan het gedrag van de betrokken leerkracht. Het ontslag is enkel gesteund op de niet-naleving van een algemeen principieel verbod op het dragen van de hoofddoek buiten de godsdienstles, waarvan de scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs argumenteert dat het is op te vatten als een "invulling" van de neutraliteitsverklaring in het gemeenschapsonderwijs. De Raad van State stelt vast dat het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs de bevoegdheid om de neutraliteitsverklaring op te stellen uitdrukkelijk heeft toegewezen aan de centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs en  aan de aparte scholengroepen geen bevoegdheid heeft opgedragen om daarover algemene regels te stellen. De Raad van State onderzoekt vervolgens de bewoordingen van de neutraliteitsverklaring. Hij concludeert dat, door het ondertekenen van die neutraliteitsverklaring, de betrokken godsdienstleerkracht er niet van moest uitgaan dat zij buiten de godsdienstlessen geacht werd de hoofddoek af te leggen. Het schoolreglement gaat dan ook uit van een daartoe onbevoegde overheid.
(07/07/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}