Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard

Arrest nr. 194.193 van 15 juni 2009 heeft het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten vernietigd, alsook het besluit van 18 december 2003 dat het eerstgenoemde besluit wijzigt.

Het arrest stelt dat de artikelen 6 en 7 van het besluit, die het bedrag bepalen van de stedenbouwkundige lasten, de machtiging te buiten gaan die aan de regering is verleend bij de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie  van de planning en de stedenbouw. Deze ordonnantie staat de regering alleen toe de omstandigheden te bepalen waarin het opleggen van zulke lasten verplicht is, en de criteria vast te stellen op basis waarvan de stedenbouwkundige instanties de omvang en de aard van die lasten kunnen bepalen, alsmede het bedrag van de financiële waarborgen en de termijnen waarbinnen ze moeten worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor artikel 8, dat een reeks vergunningen opsomt die worden vrijgesteld van lasten, doordat dit artikel de stedenbouwkundige instanties de bevoegdheid ontneemt  om te oordelen of het wenselijk is zulke lasten op te leggen, een bevoegdheid die hun bij de ordonnantie wordt verleend.

Voorts stelt het arrest dat tussen die lasten, ongeacht of ze in natura of in geld worden opgelegd, en de bij de vergunning toegestane werken noodzakelijkerwijs een verband moet bestaan. Het opleggen van lasten uitgedrukt in geld kan worden beschouwd als een retributie in de zin van artikel 173 van de Grondwet en is in dat geval alleen wettig indien het gevorderde bedrag verband houdt met de geleverde prestatie. Het arrest bepaalt dat artikel 3 van het besluit, naar luid waarvan iedere wijziging van de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot het opleggen van lasten, de begrippen "stedenbouwkundige lasten" en "retributie" uitholt en strijdig is met het evenredigheidsbeginsel opgelegd door de ordonnantie. De artikelen 12 en 13, die de regels bepalen voor de vrijmaking van de financiële waarborgen, alsook de gevallen waarin die waarborgen verworven blijven voor de overheid, bezitten bovendien geen rechtsgrond. Hetzelfde geldt voor artikel 9, dat termijnen voorschrijft voor het realiseren van de lasten.

Het arrest komt tot de conclusie dat de overige artikelen van het besluit een samenhangend geheel vormen met de artikelen die moeten worden nietigverklaard, zodat het besluit van 12 juni 2003 in zijn geheel wordt vernietigd, net als het wijzigingsbesluit van 18 december 2003. Het arrest verwerpt de eis om artikel 14ter van de gecoördineerde wetten toe te passen en om de gevolgen ex tunc van de nietigverklaring te beperken, op de grond dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State de regering indertijd gewezen heeft op de onwettige bepalingen van het bestreden besluit.
(18/06/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}