Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie

Met het arrest nr. 192.085 van 31 maart 2009 vernietigt de Raad van State de vergunning voor het bouwen van een abdij met aanhorigheden. In dit arrest wordt de vordering van de VZW’s Natuurreservaten (nu : Natuurpunt) en Vereniging voor Bos in Vlaanderen, en van de heer Jan Van Reusel, optredend namens de gemeente Maasmechelen, ontvankelijk en gegrond bevonden.


De Raad oordeelt onder meer dat een inwoner van een gemeente op grond van de bestaande wetgeving namens de gemeente kan optreden, wanneer de gemeente dat zelf niet doet, om een vergunning aan te vechten die de stedenbouwkundige belangen van de gemeente kan raken. De betrokken VZW’s kunnen optreden, rekening houdend met het bovenlokale belang van het project, onder meer omdat het terrein gelegen is in gebied dat bijzonder beschermd is door Europese regelgeving.


De betrokken bouwvergunning wordt vernietigd op grond van verschillende onwettigheden.
Vooreerst werd bij het verlenen van die vergunning ten onrechte geen rekening gehouden met het Bosdecreet, dat vergunningen gepaard gaande met ontbossing aan specifieke strenge regels onderwerpt.
Ten tweede werd het onder meer door de Europese regelgeving vereiste onderzoek van de gevolgen van de vergunning voor de flora en fauna voorkomend in het beschermd gebied “Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek”, niet uitgevoerd.
Ten slotte is de vergunning onder andere gestoeld op de bestemming van het perceel tot “Koninklijk Domein”. Die bestemming wordt in het arrest echter onwettig bevonden, omdat bij het opnemen ervan in het gewestplan, het vereiste advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State niet werd gevraagd, en de daartoe ingeroepen hoogdringendheid niet werd gemotiveerd.


(03/04/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}