Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden

In arrest nr. 191.742 van 23 maart 2009 wordt erop gewezen dat geen enkele van de door de gemeente aangevoerde redenen een verbod kan wettigen dat een ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting - ontegenzeglijk een belangrijk grondrecht  - meebrengt. In het arrest wordt erop gewezen dat niet aangevoerd wordt dat het geplande optreden, "Liberté d'expression", enige kwetsende toespeling op wie dan ook zou bevatten, maar dat alleen de persoonlijkheid van verzoeker en de uitspraken die hij vroeger heeft gedaan of de houding die hij heeft aangenomen, op de korrel worden genomen. De Raad van State herinnert eraan dat "het college van burgemeester en schepenen niet tot taak heeft preventief te waken over politieke of morele, noch strafrechtelijke correctheid van optredens en nog minder over de correctheid van de artiesten die zorgen voor de opvoering" en wijst erop dat "als er tijdens het door het bestreden besluit verboden optreden uitspraken worden gedaan die onder de toepassing vallen van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden, die uitspraken alleen strafvervolging, maar geen preventieve politiemaatregel kunnen wettigen".
(25/03/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}