Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit

Overeenkomstig artikel L 1215-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie kan de tuchtoverheid geen tuchtrechtelijke vervolgingen meer instellen na een termijn van zes maanden na vaststelling of kennisneming van de strafbare feiten, en gaat die termijn in geval van strafrechtelijke vervolgingen voor dezelfde feiten in de dag waarop de gerechtelijke overheid de tuchtoverheid erover inlicht dat een in kracht van gewijsde getreden beslissing is tot stand gekomen of dat de strafrechtelijke procedure niet voortgezet wordt. In het arrest nr. 190.728 van 20 februari 2009 oordeelt de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak dat het voorschrift de tuchtoverheid niet ervan vrijstelt om te letten op het beginsel van de redelijke termijn en dat de tuchtoverheid de tuchtrechtelijke vervolging alleen mag uitstellen wanneer zij op basis van de onderzoeksmiddelen waarover zij beschikt, geen beoordeling kan geven van de feiten die het personeelslid ten laste worden gelegd.


(09/03/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}