Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen

Bij arrest nr. 190.776 van 25 februari 2009 heeft de Raad van State zich bevoegd verklaard voor het vernietigen van de weigering van De Post om een arbeidscontractant te benoemen tot ambtenaar, terwijl die arbeidscontractant voldeed aan de benoemingsvoorwaarden vastgelegd in een "regularisatie-akkoord", dat deel uitmaakt van het personeelsstatuut. Het arrest stelt dat wanneer een personeelslid op wie dat "regularisatie-akkoord" betrekking heeft een gunstig verslag heeft gekregen, of het geacht moet worden zo'n verslag te hebben gekregen, het statuut voorschrijft dat personeelslid tot ambtenaar te benoemen. Het arrest vernietigt de weigering om in te gaan op de aanmaning om dat personeelslid te benoemen. In het arrest worden omstandig de redenen gegeven waarom de Raad van State zich bevoegd acht, hoewel het om een gebonden bevoegdheid gaat, ook al wordt het beroep geacht te dienen tot voldoening aan een subjectief recht - van politieke aard - , namelijk benoeming in een overheidsbetrekking.
(12/03/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}