Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2009RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid

Bij arrest nr. 189.503 van 15 januari 2009, inzake de nv Tvi en de nv naar Luxemburgs recht CLT-UFA, heeft de Raad van State een beslissing vernietigd waarbij het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap aan de verzoekende partij een geldboete van 500.000 € heeft opgelegd omdat deze sedert 1 februari 2006 zonder vergunning van dat College de televisieprogramma's van RTL-TVi en Club-RTL heeft uitgezonden. In het arrest wordt vastgesteld dat de Luxemburgse overheid voor die programma's een concessie gegeven  heeft, dat het de Belgische Raad van State niet toekomt zich uit te spreken over de regelmatigheid van die concessie en dat krachtens de richtlijn "televisie zonder grenzen" geen enkele overheid van een andere Lidstaat de uitzending van die programma's op zijn grondgebied aan een aanvullende vergunning  mag onderwerpen.
(05/02/2009)

 

14/12/2009

Vernietiging instructie toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis Vreemdelingenwet


09/11/2009

Schorsing stedenbouwkundige vergunning verleend door deputatie na 1 september 2009 - RvS onbevoegd


30/10/2009

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


15/09/2009

Vordering tot schorsing Antwerps hoofddoekenverbod verworpen


09/07/2009

Cassatieprocedure


07/07/2009

Ontslag godsdienstleerkracht wegens dragen van zichtbare religieuze symbolen vernietigd


02/07/2009

Onderwijzend personeel in een faciliteitengemeente is onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving


18/06/2009

Stedenbouwkundige lasten opgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nietigverklaard


16/04/2009

Verwerping verzoek tot schorsing bij udn inzake openbaarmaking nucleaire informatie


06/04/2009

Hoofddeksels en andere religieuze of politieke symbolen op school


03/04/2009

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Opgrimbie


25/03/2009

Dieudonné: schorsing van het verbod om op te treden


12/03/2009

Bevoegdheid - vernietiging van een weigering om krachtens een gebonden bevoegheid te benoemen


09/03/2009

Verjaringstermijn sluit toepassing redelijke termijn niet uit


20/02/2009

FOD Financiën - Vernietiging van de samenstelling van het directiecomité


05/02/2009

RTL-TVi valt niet meer onder de Belgische overheid


28/01/2009

Procureur des Konings te Nijvel - Nietigverklaring


14/01/2009

Vraag tot intrekking dotatie Vlaams Belang


13/01/2009

Verzoek tot schorsing bij udn tegen pro-Palestina betoging Antwerpen


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}