Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2008Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State

De NV JOKER FM, die het programma "radio Mint" uitzendt, heeft de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid om de schorsing verzocht van de beslissing van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector (CSA) van 17 juni 2008 om haar geen enkele van de door haar aangevraagde radiofrequentienetwerken toe te wijzen. Ze verzocht ook om het ongedaan maken van de beslissing van dezelfde datum waarbij het frequentienetwerk C4 wordt toegewezen aan het programma NRJ.

Terugblik: de Franse Gemeenschapsregering heeft met toepassing van het decreet van 2003 betreffende de radio-omroep op 21 december 2007 verscheidene besluiten uitgevaardigd. Bij één daarvan wordt een offerteaanvraag voor de toewijzing van de radiofrequenties vastgesteld. In die offerteaanvraag worden een aantal frequenties vermeld die aan netwerkradio's kunnen worden toegewezen (vier netwerken met een gemeenschapsstructuur, namelijk C1, C2, C3 en C4, en twee netwerken met een stedelijke structuur: U1 en U2). Met andere woorden: van een tiental thans onwettig bestaande netwerken komt men tot zes netwerken die een wettige vergunning kunnen krijgen.

Op basis daarvan was bij de CSA een aanvraag van de NV Joker FM ingekomen die verzocht om haar de netwerken C4 en U2 toe te wijzen. De negatieve beslissing van de CSA is voornamelijk gebaseerd op de bevinding dat het kapitaal van die vennootschap voor 99 pct. in handen is van de Holding Radio H, die bovendien al 99 pct. van de kapitaalaandelen van de gegadigden INADI en Cobelfra bezit, aan wie de netwerken C1 en C2 zijn toegewezen, zodat die gegadigden samen een "belangrijke positie" bekleden door de luisterdichtheid en Radio H ook een belangrijke positie inneemt als kapitaalhouder. De CSA kwam tot de slotsom dat hij absoluut moest voorkomen dat zulke posities afbreuk doen aan de vrijheid van het publiek om uit een pluralistisch aanbod aan radio-omroepdiensten te kiezen.

Het arrest 185.202 van 7 juli 2008 dat de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft gewezen, wordt de argumentatie van de verzoekende partij verworpen. Die partij stelde dat de bevinding door de CSA van het bestaan van een "belangrijke positie" inachtneming van de overlegprocedure voorgeschreven in het decreet betreffende de radio-omroep noodzakelijk maakte.
De Raad van State constateert dat de CSA zonder enige kennelijke beoordelingsfout te maken tot de bevinding is kunnen komen dat de dominante positie van de groep Radio H, doordat de eerste twee netwerken met een gemeenschapsstructuur aan INADI en Cobelfra zijn toegewezen, moest worden beperkt door niet te kiezen voor een derde project van dezelfde commerciële groep, namelijk het project ingediend door dochteronderneming Joker FM voor radio Mint. Immers, als netwerk C4 aan Mint was toegewezen, zou volgens het arrest de belangrijke positie qua luisterdichtheid, kapitaal en exploitatie van de reclamemarkt door één en dezelfde groep een ernstige bedreiging hebben gevormd voor het pluralisme.

Voor het overige wordt in het afwijzend arrest geoordeeld dat uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat het duidelijk is om welke redenen - die aan het dossier zijn getoetst - het project-NRJ verkozen is boven het project-Mint. In de beslissing van de CSA wordt immers concreet uitgelegd waarom hij geoordeeld heeft dat het project-NRJ kwalitatief beter was voor de bevordering van het muzikale oeuvre van artiesten uit de Franse Gemeenschap (quota van 5,3 pct. voor NRJ en 4,5 pct. voor Mint), qua originaliteit, onafhankelijkheid van de berichtgeving, relevantie van de financiële planning of nog garanties voor de economische levensvatbaarheid van het project.

 


(08/07/2008)

 

19/12/2008

Zaak FORTIS - BNP


21/11/2008

Spreiding geluidshinder rond luchthaven Brussel-Nationaal - beroepen verworpen


17/11/2008

Decreet gemengdheid - aansluiting van van


07/11/2008

Gedeeltelijke vernietiging van een afbakeningsplan


27/10/2008

Verwerping beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen aanstelling van Danièle REYNDERS


17/10/2008

De vordering tot schorsing, ingediend door Luc CLOSSET, wordt ingewilligd


16/10/2008

Vernietiging van een sanctie opgelegd aan de RTBF


16/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid Sylvie RICOUR verworpen


10/10/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


09/10/2008

Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend door Anja SAVONET verworpen


07/10/2008

Studenten geneeskunde van de FUNDP - Voorlopige schorsing


22/09/2008

Ontslag politieinspecteur geschorst


16/09/2008

Open Monumentendagen 20 en 21 september


10/09/2008

Manifestatie van Vlaams Belang op 11 september 2008


10/09/2008

Internationale samenwerking


02/09/2008

Zonder ambt, geen ambtsplichten en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.


22/08/2008

Studenten geneeskunde aan de Luikse Universiteit - Schorsing


20/08/2008

Raad Van State verwerpt vorderingen van Ecuadoraanse verzoeker.


14/07/2008

Wezembeek-Oppem: verzoek om het Frans te gebruiken moet uitdrukkelijk worden herhaald


08/07/2008

Verzoek van Radio Mint verworpen door de Raad van State


08/07/2008

Beroep tegen opdracht Cyberclasses verworpen


08/07/2008

Radio PASA verkrijgt de schorsing van de beslissing van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


20/06/2008

Winstverdeling van de Nationale Loterij


16/06/2008

Subcriteria en wegingen bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


16/06/2008

Gedinghervatting na een verkoop


04/06/2008

Ontvankelijkheid ratione temporis bij overheidsopdrachten: nieuwe rechtspraak


04/06/2008

Beroep Vanbergen, ex-schepen van Charleroi: verworpen


28/05/2008

Vernietiging milieuvergunning luchthaven Antwerpen


20/03/2008

Nieuwe handleiding wetgevingstechniek


20/03/2008

Wijziging website


20/03/2008

juriDict online


06/03/2008

Subsidies Franse Gemeenschap voor Franstalige vzw's in Vlaanderen - nietigverklaring


06/03/2008

Cocof - conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie - nietigverklaring


05/03/2008

Vernietiging aanwijzing universitaire ziekenhuizen


06/02/2008

Examen adjunct-auditeur


30/01/2008

Ringweg om Couvin - Vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning


22/01/2008

Klacht van Bamouhammad en Trabelsi bij de Raad van State


17/01/2008

Sint-Pieters-Woluwe: verkiezingsuitgaven


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}