Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2015Concurrentiestrijd tussen Waals-Brabantse scholen

Bij arrest nr. 232.421 van 2 oktober 2015 heeft de Raad van State het beroep verworpen dat de inrichtende macht van het Institut Saint-Albert in Geldenaken heeft ingesteld tegen de beslissing van de Franse Gemeenschapsregering om een nieuwe school voor secundair onderwijs op te richten in Perwez, met name het Collège Da Vinci, waar op termijn 660 leerlingen naar school zullen kunnen gaan.

In het Institut Saint-Albert volgen momenteel 705 leerlingen secundair onderwijs. De school rechtvaardigde haar belang om op te treden door de vrees voor een aanzienlijke vermindering van het aantal leerlingen, daar zij verwacht dat van de 32% leerlingen die van Perwez of van de aangrenzende gemeenten afkomstig zijn de helft het instituut zou verlaten om naar de nieuwe school te gaan.

Ook al merkt de Raad van State daaromtrent op dat het nooit de bedoeling geweest is van het Institut Saint-Albert zelf een nieuwe school voor secundair onderwijs op te richten in de provincie Waals-Brabant, is hij van oordeel dat het instituut er voldoende belang bij heeft om de nietigverklaring van de bestreden beslissing te vorderen. "Hoe weinig aantrekkelijk het idee van een concurrentiestrijd tussen scholen - zo stelt het arrest - ook is, toch moet worden aangenomen dat, in het licht van de vrije keuze van de ouders en gelet op de bestaande financieringsregeling in de Franse Gemeenschap, de leefbaarheid van een onderwijsinstelling en de mate waarin de leerlingen begeleiding krijgen effectief bepaald worden door de grootte van haar leerlingenpopulatie."

De Raad van State heeft het beroep niettemin verworpen en heeft, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij betoogde, geoordeeld dat de bestreden beslissing niet met bijzondere redenen moest worden omkleed bij een voorafgaande oproep tot kandidaten, noch bij een vergelijking van de kandidaturen of de selectie van de definitief gekozen kandidaat, wat allemaal niet hoefde te gebeuren, aangezien bij de Franse Gemeenschapsregering geen enkele andere kandidatuur was ingediend voor de oprichting van een school op een andere plaats dan in Perwez.

De provincie Waals-Brabant heeft een gelijklopend beroep ingesteld dat geleid heeft tot arrest nr. 232.420 van 2 oktober 2015; daarbij heeft de Raad van State geoordeeld dat, doordat de provincie zich beroept op haar hoedanigheid van inrichtende macht van een provinciale onderwijsinstelling die gelegen is in de nabijheid van de opgerichte school, zij niet beschikt over het vereiste belang om de nietigverklaring te verkrijgen van de beslissing tot oprichting van een nieuwe school in Perwez. In het arrest wordt erop gewezen dat het niet de taak is van de provincie om te concurreren met andere inrichtende machten en dat zij er dus geen belang bij heeft er zich tegen te verzetten dat in de nabijheid van een van haar onderwijsinstellingen een nieuwe school wordt opgericht om het gebrek aan onderwijsinstellingen te verhelpen.


(05/10/2015)

 

17/12/2015

Raad van State vernietigt Waals huursupplement voor te grote sociale woning


07/12/2015

Heizel (NEO): gedeeltelijke vernietiging Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel


27/11/2015

Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth voor de campagne 2015-2016


26/11/2015

Rubriek “Recente uitspraken” - “Materie "Vreemdelingen”


24/11/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijke nietigverklaring (omleiding Hoogstade)


22/11/2015

Sluiting Raad van State


20/11/2015

Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever


29/10/2015

In zake Ch. Dauriac tegen de RTBF


22/10/2015

Openbaarheid van de adviezen van de Raad van State


20/10/2015

Nietigverklaring “witte kassa’s”


05/10/2015

Concurrentiestrijd tussen Waals-Brabantse scholen


05/10/2015

Regels voor de beraadslaging van examencommissies in de hogescholen


05/10/2015

De Raad van State kent voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toe


21/09/2015

Gewestelijk RUP 'Siezegemkouter' gedeeltelijk vernietigd - crematorium Aalst behouden


21/09/2015

Vergunning 'containerschool' Sint-Agatha-Berchem geschorst


11/09/2015

Beroep tegen plan-MER Oosterweeltracé verworpen


02/09/2015

De 'witte kassa' in de horeca


17/08/2015

Stad Borgloon structureel onbestuurbaar


27/07/2015

Stad Tienen structureel onbestuurbaar


15/07/2015

Schepenverkiezing te Blankenberge


13/07/2015

Geen schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever – prejudiciële vraag aan Hof van Justitie van de EU


12/06/2015

Gemeente Putte structureel onbestuurbaar


28/05/2015

Reactie op berichtgeving over de Raad van State


26/05/2015

Geen schorsing milieuvergunning Tomorrowland


19/05/2015

Summerfestival 2015: Raad van State wijst kort geding van omwonenden af


12/05/2015

Vernietiging van de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij


12/05/2015

Provincie Luik: beroep van de arrondissementscommissaris verworpen


24/04/2015

Schorsing van de maatregel tot verwijdering van een leraar islamitische godsdienst


10/04/2015

Niet-verlenging mandaat voorzitter BELSPO - verwerping beroep dhr. Ph. METTENS


25/02/2015

Praktische leidraad over de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving.


24/02/2015

Gemeente Denderleeuw niet structureel onbestuurbaar


24/02/2015

Vernietiging socio-economische vergunning voor 'Just Under The Sky' (Docks Bruxsel)


16/02/2015

Loonmatiging 2012-2014 is niet onwettig


12/02/2015

Schorsing gunning van toonfrequentie-spoorstroomkringen door Infrabel


10/02/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijk geschorst (omleiding Hoogstade)


23/01/2015

Overheidsopdrachten - prejudiciële vragen aan Hof van Justitie van de EU


19/01/2015

Gemeente Putte niet structureel onbestuurbaar


14/01/2015

Arrest nr. 229.729 van 6 januari 2015


09/01/2015

Raad van State schorst milieuvergunning Jumping Aalst


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}