Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2015Loonmatiging 2012-2014 is niet onwettig

Bij arrest nr. 230.207 van 13 februari 2015 heeft de Raad van State het beroep tot nietigverklaring verworpen dat ingesteld was tegen het koninklijk besluit van 28 april 2013 waarbij de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2013 en 2014 op 0% wordt vastgelegd.

Een eerste punt van kritiek hield verband met het feit dat bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State op 29 maart 2013 een dringende adviesaanvraag is ingediend, ingegeven door de omstandigheid dat het besluit met terugwerkende kracht in werking diende te treden op 1 januari 2013. Die terugwerking is vervolgens, juist naar aanleiding van datzelfde advies van de Raad van State, achterwege gelaten, zodat de motivering van de spoedeisendheid niet meer pertinent zou zijn. Die kritiek wordt van de hand gewezen omdat de relevantie van de motivering beoordeeld dient te worden op het ogenblik dat het ontwerp aan de Raad van State wordt bezorgd en dat de procedure die bij wet is vastgelegd, voorziet in termijnen die ingaan op het ogenblik van de bekendmaking van het technisch verslag over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven moet dit verslag in principe uitbrengen vóór 30 september, maar doordat de bekendmaking van de inlichtingen met betrekking tot de andere landen vertraging had opgelopen, heeft die Raad dat verslag pas op 21 december kunnen uitbrengen. Na deze datum heeft dit ontwerp evenwel geen buitengewone vertraging meer opgelopen.

De kritiek met betrekking tot de terugwerkende kracht die de Staat desondanks aan het bestreden besluit verleend zou hebben, komt te laat en houdt geen verband met het besluit op zich maar met de uitvoering ervan, over welke aangelegenheid de Raad van State zich niet behoort uit te spreken.

Een tweede punt van kritiek had betrekking op het feit dat het besluit een aantasting inhield van de vrijheid van collectief overleg, welk beginsel zowel in het intern recht, als in het internationaal recht gehuldigd wordt. De Raad van State verwerpt dat middel door te stellen dat de procedures die bij wet zijn vastgelegd en die voorzien in twee fasen van collectief overleg, namelijk enerzijds, het overleg tussen de sociale partners, en anderzijds het overleg tussen diezelfde partners met, daarbovenop, de bemiddeling van de regering, in acht genomen zijn en dat het bestreden besluit pas genomen is nadat beide overlegfasen mislukt waren. Bovendien is de vastlegging van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling op 0% een zaak van beleidskeuze die buiten de bevoegdheid van de Raad van State valt.
(16/02/2015)

 

17/12/2015

Raad van State vernietigt Waals huursupplement voor te grote sociale woning


07/12/2015

Heizel (NEO): gedeeltelijke vernietiging Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel


27/11/2015

Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth voor de campagne 2015-2016


26/11/2015

Rubriek “Recente uitspraken” - “Materie "Vreemdelingen”


24/11/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijke nietigverklaring (omleiding Hoogstade)


22/11/2015

Sluiting Raad van State


20/11/2015

Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever


29/10/2015

In zake Ch. Dauriac tegen de RTBF


22/10/2015

Openbaarheid van de adviezen van de Raad van State


20/10/2015

Nietigverklaring “witte kassa’s”


05/10/2015

Concurrentiestrijd tussen Waals-Brabantse scholen


05/10/2015

Regels voor de beraadslaging van examencommissies in de hogescholen


05/10/2015

De Raad van State kent voor de eerste maal een schadevergoeding tot herstel toe


21/09/2015

Gewestelijk RUP 'Siezegemkouter' gedeeltelijk vernietigd - crematorium Aalst behouden


21/09/2015

Vergunning 'containerschool' Sint-Agatha-Berchem geschorst


11/09/2015

Beroep tegen plan-MER Oosterweeltracé verworpen


02/09/2015

De 'witte kassa' in de horeca


17/08/2015

Stad Borgloon structureel onbestuurbaar


27/07/2015

Stad Tienen structureel onbestuurbaar


15/07/2015

Schepenverkiezing te Blankenberge


13/07/2015

Geen schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever – prejudiciële vraag aan Hof van Justitie van de EU


12/06/2015

Gemeente Putte structureel onbestuurbaar


28/05/2015

Reactie op berichtgeving over de Raad van State


26/05/2015

Geen schorsing milieuvergunning Tomorrowland


19/05/2015

Summerfestival 2015: Raad van State wijst kort geding van omwonenden af


12/05/2015

Vernietiging van de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij


12/05/2015

Provincie Luik: beroep van de arrondissementscommissaris verworpen


24/04/2015

Schorsing van de maatregel tot verwijdering van een leraar islamitische godsdienst


10/04/2015

Niet-verlenging mandaat voorzitter BELSPO - verwerping beroep dhr. Ph. METTENS


25/02/2015

Praktische leidraad over de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving.


24/02/2015

Gemeente Denderleeuw niet structureel onbestuurbaar


24/02/2015

Vernietiging socio-economische vergunning voor 'Just Under The Sky' (Docks Bruxsel)


16/02/2015

Loonmatiging 2012-2014 is niet onwettig


12/02/2015

Schorsing gunning van toonfrequentie-spoorstroomkringen door Infrabel


10/02/2015

GRUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' gedeeltelijk geschorst (omleiding Hoogstade)


23/01/2015

Overheidsopdrachten - prejudiciële vragen aan Hof van Justitie van de EU


19/01/2015

Gemeente Putte niet structureel onbestuurbaar


14/01/2015

Arrest nr. 229.729 van 6 januari 2015


09/01/2015

Raad van State schorst milieuvergunning Jumping Aalst


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}