Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Niet-benoeming burgemeester Linkebeek: verwerping van het nieuwe beroep

Bij arrest nr. 229.602 van 18 december 2014 heeft de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep verworpen dat de heer Damien THIERY heeft ingesteld tegen de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 1 september 2014 waarbij hij niet wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.

De Raad van State had bij een vorig arrest, nr. 227.776 van 20 juni 2014, reeds een eerder beroep verworpen van de heer THIERY tegen een beslissing van 25 februari 2013 waarbij hij niet tot burgemeester wordt benoemd.

De beslissing van 1 september 2014 die thans wordt bestreden, steunt op drie motieven die de Vlaamse Regering elk uitdrukkelijk afdoend heeft bevonden om de benoeming te weigeren. Het betreft in de eerste plaats het feit dat de heer THIERY als lid van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Linkebeek beslist heeft om oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te verzenden in strijd met de taalwetgeving, vervolgens het feit dat hij het gemeentelijk informatieblad gebruikt heeft voor partijpolitieke doeleinden en ten slotte het feit dat hij systematisch nagelaten heeft te reageren op het gebruik van het Frans in de gemeenteraadszittingen van de gemeente Linkebeek, opnieuw in strijd met de taalwetgeving.

In zijn eerste middel heeft verzoeker evenwel alleen de gegrondheid van het eerste motief betwist, door te betogen dat met die tekortkoming geen rekening meer mag worden gehouden op basis van de nieuwe interpretatie die het voornoemde arrest van de algemene vergadering van 20 juni 2014 aan de taalwetten heeft gegeven. Verzoeker heeft er ook op gewezen dat hij voor de gemeenteraad plechtig heeft verklaard zich voortaan naar die nieuwe interpretatie te gedragen. De Raad van State heeft zich in zijn arrest nr. 229.602 niet uitgesproken over de geldigheid van dat eerste motief en evenmin over de gegrondheid van de kritiek die het middel bevat. De Raad heeft immers moeten vaststellen dat de heer THIERY de andere motieven niet heeft betwist, zelfs niet de beslissing van de Regering om die motieven te beschouwen als op zichzelf afdoend om de weigering van zijn benoeming te staven. Derhalve is het niet mogelijk de beslissing op grond van het aangevoerde middel teniet te doen; die beslissing zou hoe dan ook nog steeds worden gesteund op twee motieven waarop geen kritiek is geleverd en waarvan de geldigheid niet onderzocht is kunnen worden. Het arrest heeft het middel dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

In zijn tweede middel heeft verzoeker betoogd dat de beslissing een schending inhoudt van twee artikelen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie en van het evenredigheidsbeginsel. Dienaangaande heeft de Raad van State in essentie dezelfde redenering gevolgd als die welke hij in het voornoemde arrest van 20 juni 2014 als antwoord op hetzelfde middel heeft opgezet. Het middel is ongegrond verklaard.

De Raad van State bevestigt bijgevolg de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 1 september 2014 waarbij Damien THIERY niet wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.


(18/12/2014)

 

30/12/2014

Nietigverklaring Waals programma 2011 voor stikstofbeheer in de landbouw


23/12/2014

Spoorwegveiligheid


19/12/2014

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk vernietigd


18/12/2014

Niet-benoeming burgemeester Linkebeek: verwerping van het nieuwe beroep


10/12/2014

Sinksenfoor Antwerpen - voortzetting van het geding na procedurebetwisting


09/12/2014

Tweede advies bij euthanasie – verwerping beroep


27/11/2014

Discotheek Carré : vernietiging milieuvergunning


21/11/2014

Milieuvergunning bvba Torr Coal Productiecentrum


19/11/2014

Beslissing examencommissie toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts geschorst


31/10/2014

De bouw van woningen aan de Pleinlaan kan worden voortgezet


30/10/2014

Weigering van de vergunning voor Città Verde te Farciennes vernietigd


30/10/2014

Vernietiging vergunning voor opvulling mijnterrein Winterslag


30/10/2014

Schorsing milieuvergunning voor uitbating zandgroeve in Neerijse


27/10/2014

Sikh-tempel Vilvoorde: vordering tot schorsing verworpen


21/10/2014

Machtiging tot verblijf om medische redenen: artikel 9ter van de wet van 15 december 1980


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs – omzendbief GO!


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs (hoofddoek)


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


14/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


14/10/2014

Erkenning stad Kortrijk als toeristisch centrum- vordering tot schorsing verworpen


02/10/2014

Verwerping van het beroep tegen het meerderheidspact in Houffalize


08/09/2014

Het Centre d’Action Laïque vervangt La Pensée et les Hommes bij de RTBF


13/08/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap Biënnale Venetië 2015 - vordering tot schorsing verworpen


29/07/2014

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid: constructieve motie van wantrouwen in Awans


18/07/2014

Definitieve sluiting van de camping


11/07/2014

Sluiting dancing “The Oh” in Oostende – schorsing verworpen


09/07/2014

Instructies inzake vliegroutes - verwerping van de vorderingen tot schorsing


01/07/2014

Schadevergoeding tot herstel


20/06/2014

Beroep van de PVDA over de zetelverdeling: Raad van State niet bevoegd


20/06/2014

Burgemeesters van de randgemeenten: de Raad van State velt drie arresten


20/06/2014

NEO: schorsing van de eerste fase van een overheidsopdracht


17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


17/06/2014

GRUP VSGB: deelruimte 'het Zaventemse' ten dele vernietigd, beroep parking C Heizel verworpen


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}