Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Burgemeesters van de randgemeenten: de Raad van State velt drie arresten

De algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op vrijdag 20 juni 2014 drie eindarresten uitgesproken in de uitoefening van haar nieuwe bevoegdheid met betrekking tot de niet-benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten.

In de zaken CAPRASSE (arrest nr. 227.775) en THIERY (arrest nr. 227.776) spreekt de algemene vergadering zich uit over de uiteenlopende interpretaties die door de verzoekers en door de Vlaamse Regering worden gegeven aan de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De algemene vergadering stelt enerzijds vast dat de interpretatie van die wet, voorgestaan door de niet-benoemde burgemeesters, volgens dewelke de particulieren van de randgemeenten die één keer de wens te kennen geven om hun betrekkingen met de gemeentelijke overheid in het Frans te laten verlopen, vervolgens ook automatisch en voor altijd opnieuw de documenten van deze overheid in het Frans ontvangen, niet verenigbaar is met de voorrangsstatus van het Nederlands in het eentalig Nederlands taalgebied. De algemene vergadering stelt anderzijds ook vast dat de interpretatie van de Vlaamse Regering, namelijk dat de particulier welbepaalde stappen moet ondernemen telkens wanneer hij in het Frans wenst te worden bediend, een onevenredige inperking inhoudt van de rechten die de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken aan particulieren waarborgt.

Om rekening te houden zowel met de voorrangsstatus van het Nederlands in het eentalig Nederlands taalgebied als met de rechten die de voornoemde wet aan de particulieren van de randgemeenten waarborgt, oordeelt de algemene vergadering dat diegene die in het Frans wenst te worden bediend door het gemeentebestuur, een verzoek moet indienen door een brief aan het gemeentebestuur te zenden of daar neer te leggen. Deze keuze geldt voor een redelijke termijn, namelijk voor vier jaar, en is hernieuwbaar. Daarnaast kan de particulier bij een welbepaald mondeling contact of met betrekking tot een welbepaald document altijd verzoeken om het gebruik van het Frans.

De algemene vergadering besluit daaruit dat noch de interpretatie waarvan de bestreden besluiten uitgaan, noch de interpretatie die door de niet-benoemde burgemeesters wordt voorgestaan, aanvaardbaar is.

In de zaak-THIERY heeft de algemene vergadering het beroep verworpen. Ze oordeelt immers dat het college van burgemeester en schepenen een opdracht van algemeen belang vervult en in naam van het Gewest handelt wanneer het de kiezers met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen oproept. Zij merkt ook op dat Damien Thiéry de instructies van de gewestregering niet heeft gevolgd bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, dus slechts enkele maanden voor de weigering van zijn benoeming, op een ogenblik waarop geen enkele rechterlijke uitspraak hem verplichtte om die instructies buiten toepassing te laten. Gelet op die omstandigheid stelt de algemene vergadering dat de Vlaamse Regering heeft kunnen oordelen dat zij aan de betrokkene haar vertrouwen niet kon schenken door hem als burgemeester te benoemen. De algemene vergadering verwerpt voorts de argumenten die werden ontleend aan de schending van het gelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel. Zij oordeelt tevens dat de weigering van de Vlaamse Regering om de betrokkene te benoemen geen tuchtsanctie is.
 
In de zaak-CAPRASSE merkt de algemene vergadering op dat de betrokkene op het tijdstip van de weigering van haar benoeming nog geen verkiezingen had georganiseerd en dat de verwijten luidens welke ze van plan was de oproepingsbrieven in het Frans te versturen, niet in aanmerking kunnen worden genomen omdat ze niet op bewezen feiten steunen. Bijgevolg doet de algemene vergadering de weigering teniet om deze kandidaat te benoemen, wat leidt tot de definitieve benoeming van deze kandidaat als burgemeester.

In de zaak VAN HOOBROUCK d’ASPRE (arrest nr. 227.777) verwerpt de algemene vergadering het beroep wegens gebrek aan belang van de verzoeker, aangezien in de gemeente Wezembeek-Oppem een andere burgemeester is benoemd met ingang van 1 januari 2014.
 
Deze drie arresten kunnen op de website van de Raad van State worden geraadpleegd in de officiële taal van de procedure, die het Nederlands is, en in een Franse vertaling.


(20/06/2014)

 

30/12/2014

Nietigverklaring Waals programma 2011 voor stikstofbeheer in de landbouw


23/12/2014

Spoorwegveiligheid


19/12/2014

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk vernietigd


18/12/2014

Niet-benoeming burgemeester Linkebeek: verwerping van het nieuwe beroep


10/12/2014

Sinksenfoor Antwerpen - voortzetting van het geding na procedurebetwisting


09/12/2014

Tweede advies bij euthanasie – verwerping beroep


27/11/2014

Discotheek Carré : vernietiging milieuvergunning


21/11/2014

Milieuvergunning bvba Torr Coal Productiecentrum


19/11/2014

Beslissing examencommissie toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts geschorst


31/10/2014

De bouw van woningen aan de Pleinlaan kan worden voortgezet


30/10/2014

Weigering van de vergunning voor Città Verde te Farciennes vernietigd


30/10/2014

Vernietiging vergunning voor opvulling mijnterrein Winterslag


30/10/2014

Schorsing milieuvergunning voor uitbating zandgroeve in Neerijse


27/10/2014

Sikh-tempel Vilvoorde: vordering tot schorsing verworpen


21/10/2014

Machtiging tot verblijf om medische redenen: artikel 9ter van de wet van 15 december 1980


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs – omzendbief GO!


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs (hoofddoek)


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


14/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


14/10/2014

Erkenning stad Kortrijk als toeristisch centrum- vordering tot schorsing verworpen


02/10/2014

Verwerping van het beroep tegen het meerderheidspact in Houffalize


08/09/2014

Het Centre d’Action Laïque vervangt La Pensée et les Hommes bij de RTBF


13/08/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap Biënnale Venetië 2015 - vordering tot schorsing verworpen


29/07/2014

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid: constructieve motie van wantrouwen in Awans


18/07/2014

Definitieve sluiting van de camping


11/07/2014

Sluiting dancing “The Oh” in Oostende – schorsing verworpen


09/07/2014

Instructies inzake vliegroutes - verwerping van de vorderingen tot schorsing


01/07/2014

Schadevergoeding tot herstel


20/06/2014

Beroep van de PVDA over de zetelverdeling: Raad van State niet bevoegd


20/06/2014

Burgemeesters van de randgemeenten: de Raad van State velt drie arresten


20/06/2014

NEO: schorsing van de eerste fase van een overheidsopdracht


17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


17/06/2014

GRUP VSGB: deelruimte 'het Zaventemse' ten dele vernietigd, beroep parking C Heizel verworpen


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}