Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2014Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd

Bij arrest nr. 226.797 van 18 maart 2014 heeft de Raad van State een koninklijk besluit van 20 juli 2012 vernietigd dat betrekking heeft op de organisatie van sportweddenschappen door de Nationale Loterij. Drie privébedrijven die sportweddenschappen organiseren, onder andere in dagbladwinkels en bookmakerskantoren, hadden daartoe een beroep ingesteld bij de Raad van State.

De situatie in de betrokken sector was in 2010  bevroren bij een koninklijk besluit. Daarbij werd het aantal vergunningen dat door de Kansspelcommissie verleend werd voor het organiseren van sportweddenschappen beperkt tot 34 en dit voor een periode van negen jaar tot 1 januari 2020. Het bestreden koninklijk besluit heeft echter een 35ste vergunning in het leven geroepen, die uitsluitend voorbehouden was voor de Nationale Loterij. Aldus werd de Nationale Loterij, wat de markt van de weddenschappen betreft, in een  meer gunstige positie geplaatst dan de andere spelers op die markt. Zij kreeg immers automatisch een vergunning klasse F1 indien ze voldeed aan de voorwaarden daarvoor, wat de Kansspelcommissie vastgesteld heeft in haar beslissing tot verlening van een dergelijke vergunning van 7 november 2012.

De wetgever heeft weliswaar in 2010 aan de Nationale Loterij de opdracht - die als een opdracht van openbare dienst wordt beschouwd - toevertrouwd om in het algemeen belang en volgens de handelsmethodes weddenschappen te organiseren op de wijze en volgens de nadere regels bepaald door een koninklijk besluit dat na overleg in de Ministerraad en na advies van de Kansspelcommissie wordt genomen. De Raad van State stelt echter vast dat dergelijke nadere regels van openbare dienst thans nog niet zijn vastgesteld. In het arrest wordt er ook op gewezen dat de wetgever in zijn streven om de Nationale Loterij op te nemen in de markt van de weddenschappen, geen afwijkende regels uitgewerkt heeft ten voordele van deze instelling voor het verkrijgen van een vergunning, noch bepaald heeft dat ze vrijgesteld werd van mededinging voor het verkrijgen van die vergunning bij de Kansspelcommissie.

De Staat en de Nationale Loterij betoogden dat de specifieke regeling die uitgewerkt is door het bestreden besluit gerechtvaardigd wordt door doelstellingen van algemeen belang – in casu het sturen van het aanbod van kansspelen en de bescherming van de consumenten tegen de ontsporingen waartoe die spelen kunnen leiden. De Raad van State heeft deze argumenten van de hand gewezen. Sedert de hervorming van de wetgeving inzake kansspelen van 2010 beschikt de Nationale loterij immers niet meer over een wettelijk monopolie voor de organisatie van weddenschappen.

In het vernietigingsarrest wordt geconcludeerd dat de materiële motivering van het aangevochten besluit onjuist bleek te zijn, voor zover het besluit gerechtvaardigd wordt door de noodzaak om de Nationale Loterij de mogelijkheid te bieden haar opdracht van openbare dienst te vervullen die haar door de wetgever is toevertrouwd, terwijl op het ogenblik dat dat besluit is uitgevaardigd de desbetreffende nadere regels van openbare dienst nog steeds niet waren uitgewerkt en deze ook niet vastgesteld zijn in het besluit.


(19/03/2014)

 

30/12/2014

Nietigverklaring Waals programma 2011 voor stikstofbeheer in de landbouw


23/12/2014

Spoorwegveiligheid


19/12/2014

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk vernietigd


18/12/2014

Niet-benoeming burgemeester Linkebeek: verwerping van het nieuwe beroep


10/12/2014

Sinksenfoor Antwerpen - voortzetting van het geding na procedurebetwisting


09/12/2014

Tweede advies bij euthanasie – verwerping beroep


27/11/2014

Discotheek Carré : vernietiging milieuvergunning


21/11/2014

Milieuvergunning bvba Torr Coal Productiecentrum


19/11/2014

Beslissing examencommissie toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts geschorst


31/10/2014

De bouw van woningen aan de Pleinlaan kan worden voortgezet


30/10/2014

Weigering van de vergunning voor Città Verde te Farciennes vernietigd


30/10/2014

Vernietiging vergunning voor opvulling mijnterrein Winterslag


30/10/2014

Schorsing milieuvergunning voor uitbating zandgroeve in Neerijse


27/10/2014

Sikh-tempel Vilvoorde: vordering tot schorsing verworpen


21/10/2014

Machtiging tot verblijf om medische redenen: artikel 9ter van de wet van 15 december 1980


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs – omzendbief GO!


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs (hoofddoek)


17/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


14/10/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


14/10/2014

Erkenning stad Kortrijk als toeristisch centrum- vordering tot schorsing verworpen


02/10/2014

Verwerping van het beroep tegen het meerderheidspact in Houffalize


08/09/2014

Het Centre d’Action Laïque vervangt La Pensée et les Hommes bij de RTBF


13/08/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap Biënnale Venetië 2015 - vordering tot schorsing verworpen


29/07/2014

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid: constructieve motie van wantrouwen in Awans


18/07/2014

Definitieve sluiting van de camping


11/07/2014

Sluiting dancing “The Oh” in Oostende – schorsing verworpen


09/07/2014

Instructies inzake vliegroutes - verwerping van de vorderingen tot schorsing


01/07/2014

Schadevergoeding tot herstel


20/06/2014

Beroep van de PVDA over de zetelverdeling: Raad van State niet bevoegd


20/06/2014

Burgemeesters van de randgemeenten: de Raad van State velt drie arresten


20/06/2014

NEO: schorsing van de eerste fase van een overheidsopdracht


17/06/2014

GRUP VSGB: vernietiging gedeelte uitvoeringsplan met betrekking tot Uplace-project


17/06/2014

GRUP VSGB: deelruimte 'het Zaventemse' ten dele vernietigd, beroep parking C Heizel verworpen


10/06/2014

Afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg, vernietigd


05/06/2014

Tuchtrechtelijke vrijspraak redder stedelijk zwembad Antwerpen definitief


04/06/2014

Schorsing van beperkende maatregelen inzake rij-opleiding


04/06/2014

Vordering tot schorsing tegen koninklijk besluit inzake homeopathie verworpen


28/05/2014

Schorsing van de vergunning voor de bouw van woningen in de rue Joseph Dejardin te Luik


28/05/2014

Vervanging van de hoogspanningslijnen 'Oostlus' – Afwijzing van de schorsing


28/05/2014

Milieuvergunning Uplace is onwettig


27/05/2014

Uitspraak in de kabeloorlog tussen Belgacom en Telenet


26/05/2014

Dienstencheques: overheidsopdracht opnieuw geschorst


21/05/2014

Vertegenwoordiging Franse Gemeenschap op de Biënnale Venetië 2015.Schorsing van de opdracht


21/05/2014

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor tramstelplaats in Ukkel


21/05/2014

Test-aankoop mag FAVV-inspectieverslagen pitazaken inzien


16/05/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionale ontsluiting' Geel vernietigd


05/05/2014

Beroep tegen het verbod op het


30/04/2014

2 mei 2014


11/04/2014

Schorsing verbod op verkiezingsaffiches aan de balkons in Schaarbeek


10/04/2014

vzw FreinetschoolBrussel: schorsing verworpen


07/04/2014

Vacatures voor betrekkingen van staatsraad


04/04/2014

Raad van State schorst verbod evenement Vlaams Belang door de burgemeester van Brussel


01/04/2014

Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen


01/04/2014

Spontane staking bij de NMBS: beroepen tot nietigverklaring verworpen


01/04/2014

Vordering tot schorsing tegen de gunning van de levering van bussen voor De Lijn verworpen


31/03/2014

Openbaarmaking lijst cafés die rookverbod overtreden


21/03/2014

Beroepen Liga voor Mensenrechten tegen gemeentelijke politiereglementen verworpen


19/03/2014

Koninklijk besluit dat de Nationale Loterij toelaat sportweddenschappen te organiseren vernietigd


06/03/2014

Verplichte lessen godsdienst of zedenleer in het onderwijs?


26/02/2014

Scenografie van het herdenkingsmonument van Waterloo: schorsing


24/02/2014

Ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo vernietigd


24/02/2014

Bericht aan de media


06/02/2014

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


01/02/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


30/01/2014

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


28/01/2014

Financietoren Luik: beroep verworpen


23/01/2014

Gedeeltelijke nietigverklaring van de begrotingsrondzendbrief aan de politiezones


23/01/2014

De benamingen “saucisson d’Ardenne” (en andere) worden bevestigd


20/01/2014

Yves Kreins benoemd als Eerste Voorzitter van de Raad van State


17/01/2014

Elektronische procesvoering voor de Raad van State mogelijk vanaf 1 februari 2014


15/01/2014

ARCO-dossier: Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof


09/01/2014

Uitbreiding gerechtsgebouw Luik - Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning verworpen


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}