Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2013Verwerping beroep tot nietigverklaring van het besluit om Nizar TRABELSI uit te leveren

Nizar Trabelsi heeft de Raad van State verzocht het besluit van de minister van Justitie van 23 november 2011, waarbij zijn uitlevering aan de Regering van de Verenigde Staten wordt toegestaan, nietig te verklaren. De betrokkene is in 2003 in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar omdat hij een aanslag had beraamd op de militaire basis van Kleine Brogel en omdat hij het brein was achter een criminele organisatie. De Amerikaanse overheden hadden al in 2008 om zijn uitlevering verzocht. Dat verzoek steunde op een schriftelijke aanklacht waarin de betrokkene de volgende feiten, die door de Amerikaanse wetgeving strafbaar worden gesteld, ten laste worden gelegd: bendevorming met het oogmerk onderdanen van de Verenigde Staten te vermoorden, poging tot het gebruik van massavernietigingswapens en steun aan een buitenlandse terroristische organisatie.


Tot staving van zijn beroep heeft verzoeker tegen het bestreden besluit hoofdzakelijk ingebracht dat zijn uitlevering aan de Verenigde Staten hem, wegens de Amerikaanse politiek van “war on terrorism”, dreigde bloot te stellen aan onmenselijke of vernederende behandelingen bestaande uit foltering, met schending van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsook van de Belgische wetgeving inzake uitlevering. Tevens heeft hij betoogd dat het risico te worden veroordeeld tot een niet-samendrukbare levenslange gevangenisstraf neerkomt op een onmenselijke en vernederende behandeling.


In het arrest nr. 224.770 van 23 september 2013 is geoordeeld dat uit de garanties die de Amerikaanse overheden aan de Belgische overheden hebben geboden, kan worden opgemaakt dat verzoeker niet zal worden blootgesteld aan de uitzonderlijke omstandigheden van opsluiting die hij aan de kaak stelt, zodat het risico dat hij onmenselijke en vernederende behandelingen zal moeten ondergaan, niet is aangetoond. De Raad van State oordeelt tevens dat, in de veronderstelling dat verzoeker door de Amerikaanse rechtbanken wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, het Amerikaanse recht toch de mogelijkheid biedt om de levenslange straf te herzien teneinde ze om te zetten of op te schorten of teneinde de gedetineerde onder voorwaarden in vrijheid te stellen, wat de naleving van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden waarborgt.

Het arrest van de Raad van State sluit aan bij de zienswijze van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep van Brussel, dat in juni 2010 een gunstig advies heeft verleend inzake de uitlevering van Trabelsi, maar dat aan deze uitlevering de voorwaarden heeft verbonden dat Trabelsi niet tot de doodstraf zou worden veroordeeld en dat een levenslange straf zou kunnen worden omgezet, zelfs indien het een veroordeling wegens terroristische daden betreft.


In december 2009, ten slotte, heeft verzoeker ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een verzoekschrift ingediend teneinde door dit Hof te laten vaststellen dat de procedure van zijn uitlevering een schending inhoudt van Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, wegens de foltering en de onmenselijke en vernederende behandelingen die hij in de Verenigde Staten dreigt te ondergaan. In juli 2013 heeft het Hof het onderzoek van deze zaak verdaagd in afwachting van het arrest van de Raad van State.


(23/09/2013)

 

20/12/2013

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk geschorst


20/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Wegverbinding Ieper-Veurne' geschorst


20/12/2013

Beroep tot nietigverklaring tegen omzendbrief “minnelijke schikking” verworpen wegens onbevoegdheid


09/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” gedeeltelijk geschorst


05/12/2013

Tijdelijk samenscholingsverbod Lanaken - beroep bij UDN verworpen


05/12/2013

Verkiezingen schepencollege en Raad voor maatschappelijk welzijn Zaventem - Uitspraak ongewijzigd


27/11/2013

Sluitingsmaatregel “Club Diamonds” in Kinrooi geschorst


22/11/2013

Vordering tot schorsing tegen de toewijzing van de levering van bussen voor MIVB verworpen


20/11/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan over regionaal bedrijventerrein Menen-West geschorst


30/10/2013

Schorsing overplaatsing veiligheidsverantwoordelijke op het Brusselse Justitiepaleis


21/10/2013

Schorsing weigering tot mededeling gegevens inzake onroerende voorheffing aan gemeente Schaarbeek


27/09/2013

Besluit houdende bevriezing van de salarissen voor 2013 en 2014 – schorsing verworpen


23/09/2013

Verwerping beroep tot nietigverklaring van het besluit om Nizar TRABELSI uit te leveren


20/09/2013

Vernietiging GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge (voetbalstadion)


19/09/2013

Aanwijzing kunstenaar die de Franse Gemeenschap vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië 2011


13/09/2013

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


06/09/2013

Verkiezingen Denderleeuw


04/09/2013

Schorsing van een overheidsopdracht betreffende de federale politie


28/08/2013

Auditeur adviseert vernietiging van weigering wapenvergunning voor een UZI


26/08/2013

Verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid van Luc Hindryckx


21/08/2013

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van de MIVB afgewezen


30/07/2013

Vernietiging beperkende voorwaarden inzake geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid


12/07/2013

Bedrijventerrein in deelgebied van GRUP Brugge vernietigd


09/07/2013

Tweede vordering tot schorsing betreffende de bouw van de gevangenis van Haren afgewezen


05/07/2013

Schorsingsverzoek bouw gevangenis Haren verworpen


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Zaventem ongeldig


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Haaltert - beroepen verworpen


05/07/2013

Advies Raad van State over validatie Noord-Zuidverbinding N74


04/07/2013

Schorsing derde bouwvergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


01/07/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan N41 tussen Aalst en Lebbeke geschorst


26/06/2013

Raad van State adviseert ongunstig over de forfaitaire bijdrage voor beroep op een pro deo-advocaat


21/06/2013

Schorsing van de afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg


20/06/2013

Schorsing voorlopige ambtsontheffing directeur-voorzitter Hogeschool A. Jacquard


18/06/2013

Westelijk deel deelgebied 17 GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge” vernietigd


14/06/2013

Voordracht burgemeester en schepenen gemeente Zaventem


14/06/2013

Negatieve beoordeling Brugse brandweerofficier nietig verklaard


07/06/2013

De toepassing van artikel 22bis van de Grondwet in asielzaken


06/06/2013

Vernietiging Vlaams besluit houdende overheidssteun voor voetbalstadions


27/05/2013

Weigering benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten – prejudiciële vragen


17/05/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Ganshoren


15/05/2013

Schorsing verworpen van de vergunning van het winkelcentrum Rives de Verviers


08/05/2013

Procedure voor geschillen met betrekking tot de randgemeenten


06/05/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan cluster A7 Lot vernietigd


03/05/2013

Evaluatie korpschef lokale politiezone vernietigd


02/04/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingstracé “Noord-Zuid verbinding N74


28/03/2013

Reglement van Charleroi over het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten - Beroep verworpen


25/03/2013

Beroepen ‘Arco-zaak’ gedeeltelijk verworpen en prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof


19/03/2013

Ruimtelijk uitvoeringsplan


13/03/2013

Antwerps retributiereglement op inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine niet geschorst


13/03/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Zwalm


12/03/2013

Milieuvergunning voor het crematorium te Kortrijk vernietigd


07/03/2013

Richtlijnen m.b.t. het gebruik van het faxapparaat van de Raad van State buiten de diensturen


06/03/2013

Gemeenteraadverkiezingen Koekelare


25/02/2013

Besluit Waalse minister tot toekenning exploitatievergunning windmolenpark te Fauvillers geschorst


22/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Diepenbeek


20/02/2013

Beroep tegen aanstelling secretaris-generaal Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest


20/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Gillis-Waas


15/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke


14/02/2013

Geen nieuwe gemeenteraadsverkiezing te Ninove


06/02/2013

Vraag tot schorsing aanwijzing politie-inspecteurs voor dienst in gevangenis verworpen


05/02/2013

Schorsing bestemmingszone Gedempte Zuiderdokken in ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Antwerpen


25/01/2013

Afwijzing van de vordering tot schorsing van de vergunning betreffende het station van Bergen


24/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Pieters-Woluwe geldig


23/01/2013

Vernietiging van de benoeming van de voorzitter en van een lid van de Raad van het BIPT


16/01/2013

Gemeenteraadsverkiezingen te Brugelette ongeldig verklaard door de Raad van State


16/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Assesse geldig


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}