Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2013Weigering benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten – prejudiciële vragen

Mevrouw Véronique Caprasse en de heren Damien Thiéry en François Van Hoobrouck d’Aspre werden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 respectievelijk in de randgemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem verkozen tot gemeenteraadslid en rechtstreeks verkozen tot schepen. Zij werden ook voorgedragen voor het ambt van burgemeester. Sinds de bevestiging van hun voordracht voor het ambt van burgemeester door de gemeenteraad worden zij “aangewezen burgemeester” genoemd en zijn zij gemachtigd alle functies uit te oefenen die aan de burgemeester worden toevertrouwd. Bij besluiten van 25 februari 2013 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand geweigerd hen definitief te benoemen. De redenen voor die weigeringsbeslissing hebben te maken met de eerbiediging van de bestuurstaalwetgeving zoals ze door de Vlaamse overheid wordt geïnterpreteerd. De betrokkenen hebben ieder bij de Raad van State een beroep ingesteld waarbij zij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak verzoeken de weigering van hun definitieve benoeming teniet te doen.


De verwerende partij – het Vlaamse Gewest – vroeg van haar kant aan de Raad van State om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de overeenstemming van de bijzondere wet van 19 juli 2012, die de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd maakt voor de beslechting van dergelijke geschillen, met het grondwettelijke gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel (artikelen 10 en 11 van de Grondwet) en de indeling van het land in vier taalgebieden, waarbij elke gemeente deel uitmaakt van een van deze taalgebieden (artikel 4 van de Grondwet).

Overeenkomstig de regeling inzake prejudiciële vragen in de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof is de algemene vergadering in de tussenarresten nr. 223.592, nr. 223.593 en nr. 223.594 van 24 mei 2013 op deze vraag van de verwerende partij ingegaan en heeft zij beslist die prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen.


De algemene vergadering heeft zich daarbij laten leiden door het gegeven dat op 20 februari 2013 bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot nietigverklaring van de voornoemde bijzondere wet van 19 juli 2012 werd ingesteld (bericht in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2013). Indien het Grondwettelijk Hof bij de behandeling van dat beroep zou vaststellen dat de door die bijzondere wet ingestelde nieuwe regeling van de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten ongrondwettig is, dan zou dit tot gevolg hebben dat de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak de voorgeschreven bijzondere procedure niet rechtsgeldig kan toepassen en dat de zaken zelfs niet regelmatig ter behandeling zijn voorgelegd. De algemene vergadering besliste daarom dat de vraag naar de grondwettigheid van de lopende procedure eerst een antwoord moet krijgen vooraleer zij kan uitmaken of zij de bij haar ingestelde beroepen verder kan behandelen.


De algemene vergadering gaat bijgevolg in op de suggestie van de verwerende partij om aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag te stellen of de nieuwe regeling van de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet samen gelezen met artikel 4 van de Grondwet, schendt in zoverre de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten, met inbegrip van de betwisting daarvan, anders worden geregeld dan de benoeming van de burgemeesters van de andere gemeenten in het algemeen, van de andere gemeenten met een bijzondere taalregeling in het bijzonder en van de taalgrensgemeenten meer in het bijzonder.

Subsidiair – voor zover het Grondwettelijk Hof niet zou besluiten tot de ongrondwettigheid van de nieuwe regeling van de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten en van de bevoegdheid die de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak daarbij heeft gekregen – legt de algemene vergadering ook alvast een tweede door de verwerende partij gesuggereerde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voor. Het betreft de vraag of de bepaling van de bijzondere wet van 19 juli 2012 volgens dewelke het louter bestaan van een beslissing tot weigering van de benoeming voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet niet kan worden ingeroepen om de weigering van de benoeming van een aangewezen burgemeester te verantwoorden, in overeenstemming is met de artikelen 4, 10 en 11 van de Grondwet.

Door het stellen van deze prejudiciële vragen wordt de termijn van negentig dagen binnen dewelke de algemene vergadering in principe uitspraak moet doen over de bij haar ingestelde beroepen, geschorst totdat het arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij over die vragen uitspraak wordt gedaan, aan de Raad van State is bezorgd.


(27/05/2013)

 

20/12/2013

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk geschorst


20/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Wegverbinding Ieper-Veurne' geschorst


20/12/2013

Beroep tot nietigverklaring tegen omzendbrief “minnelijke schikking” verworpen wegens onbevoegdheid


09/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” gedeeltelijk geschorst


05/12/2013

Tijdelijk samenscholingsverbod Lanaken - beroep bij UDN verworpen


05/12/2013

Verkiezingen schepencollege en Raad voor maatschappelijk welzijn Zaventem - Uitspraak ongewijzigd


27/11/2013

Sluitingsmaatregel “Club Diamonds” in Kinrooi geschorst


22/11/2013

Vordering tot schorsing tegen de toewijzing van de levering van bussen voor MIVB verworpen


20/11/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan over regionaal bedrijventerrein Menen-West geschorst


30/10/2013

Schorsing overplaatsing veiligheidsverantwoordelijke op het Brusselse Justitiepaleis


21/10/2013

Schorsing weigering tot mededeling gegevens inzake onroerende voorheffing aan gemeente Schaarbeek


27/09/2013

Besluit houdende bevriezing van de salarissen voor 2013 en 2014 – schorsing verworpen


23/09/2013

Verwerping beroep tot nietigverklaring van het besluit om Nizar TRABELSI uit te leveren


20/09/2013

Vernietiging GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge (voetbalstadion)


19/09/2013

Aanwijzing kunstenaar die de Franse Gemeenschap vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië 2011


13/09/2013

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


06/09/2013

Verkiezingen Denderleeuw


04/09/2013

Schorsing van een overheidsopdracht betreffende de federale politie


28/08/2013

Auditeur adviseert vernietiging van weigering wapenvergunning voor een UZI


26/08/2013

Verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid van Luc Hindryckx


21/08/2013

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van de MIVB afgewezen


30/07/2013

Vernietiging beperkende voorwaarden inzake geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid


12/07/2013

Bedrijventerrein in deelgebied van GRUP Brugge vernietigd


09/07/2013

Tweede vordering tot schorsing betreffende de bouw van de gevangenis van Haren afgewezen


05/07/2013

Schorsingsverzoek bouw gevangenis Haren verworpen


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Zaventem ongeldig


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Haaltert - beroepen verworpen


05/07/2013

Advies Raad van State over validatie Noord-Zuidverbinding N74


04/07/2013

Schorsing derde bouwvergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


01/07/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan N41 tussen Aalst en Lebbeke geschorst


26/06/2013

Raad van State adviseert ongunstig over de forfaitaire bijdrage voor beroep op een pro deo-advocaat


21/06/2013

Schorsing van de afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg


20/06/2013

Schorsing voorlopige ambtsontheffing directeur-voorzitter Hogeschool A. Jacquard


18/06/2013

Westelijk deel deelgebied 17 GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge” vernietigd


14/06/2013

Voordracht burgemeester en schepenen gemeente Zaventem


14/06/2013

Negatieve beoordeling Brugse brandweerofficier nietig verklaard


07/06/2013

De toepassing van artikel 22bis van de Grondwet in asielzaken


06/06/2013

Vernietiging Vlaams besluit houdende overheidssteun voor voetbalstadions


27/05/2013

Weigering benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten – prejudiciële vragen


17/05/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Ganshoren


15/05/2013

Schorsing verworpen van de vergunning van het winkelcentrum Rives de Verviers


08/05/2013

Procedure voor geschillen met betrekking tot de randgemeenten


06/05/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan cluster A7 Lot vernietigd


03/05/2013

Evaluatie korpschef lokale politiezone vernietigd


02/04/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingstracé “Noord-Zuid verbinding N74


28/03/2013

Reglement van Charleroi over het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten - Beroep verworpen


25/03/2013

Beroepen ‘Arco-zaak’ gedeeltelijk verworpen en prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof


19/03/2013

Ruimtelijk uitvoeringsplan


13/03/2013

Antwerps retributiereglement op inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine niet geschorst


13/03/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Zwalm


12/03/2013

Milieuvergunning voor het crematorium te Kortrijk vernietigd


07/03/2013

Richtlijnen m.b.t. het gebruik van het faxapparaat van de Raad van State buiten de diensturen


06/03/2013

Gemeenteraadverkiezingen Koekelare


25/02/2013

Besluit Waalse minister tot toekenning exploitatievergunning windmolenpark te Fauvillers geschorst


22/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Diepenbeek


20/02/2013

Beroep tegen aanstelling secretaris-generaal Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest


20/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Gillis-Waas


15/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke


14/02/2013

Geen nieuwe gemeenteraadsverkiezing te Ninove


06/02/2013

Vraag tot schorsing aanwijzing politie-inspecteurs voor dienst in gevangenis verworpen


05/02/2013

Schorsing bestemmingszone Gedempte Zuiderdokken in ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Antwerpen


25/01/2013

Afwijzing van de vordering tot schorsing van de vergunning betreffende het station van Bergen


24/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Pieters-Woluwe geldig


23/01/2013

Vernietiging van de benoeming van de voorzitter en van een lid van de Raad van het BIPT


16/01/2013

Gemeenteraadsverkiezingen te Brugelette ongeldig verklaard door de Raad van State


16/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Assesse geldig


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}