Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2013Procedure voor geschillen met betrekking tot de randgemeenten

1. Algemeen (nieuwe artikelen 93 en 97, tweede lid, RvSt-wet)

Zaken die bij de Raad van State ingeleid worden door personen uit de randgemeenten en waarvan het voorwerp gelokaliseerd is in de randgemeenten, worden sinds een wetswijziging van 19 juli 2012 behandeld voor de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de andere partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden de verwijzing van de zaak naar de algemene vergadering vragen.

De algemene vergadering is samengesteld uit (in beginsel) alle staatsraden van de afdeling bestuursrechtspraak en is taalkundig paritair. De eerste voorzitter en de voorzitter van de Raad van State zitten alternerend deze algemene vergadering voor, naargelang de inschrijving van de zaken op de rol. In geval van staking van stemmen in de algemene vergadering is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend.

In deze zaken treden twee leden van het auditoraat op, elk van een andere taalaanhorigheid, die een verslag opstellen nadat de partijen hun schriftelijke argumenten hebben kunnen formuleren. Op de terechtzitting geven ze elk een mondeling advies vooraleer de zaak door de algemene vergadering in beraad wordt genomen.

2. Bijzonder geval van weigering benoeming burgemeesters randgemeenten (nieuw artikel 13bis Nieuwe Gemeentewet)

Voor het aanvechten van beslissingen van de Vlaamse Regering tot weigering van de definitieve benoeming van burgemeesters in één van de randgemeenten, geldt een versnelde procedure die eveneens wordt gevoerd voor de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De aangewezen burgemeester (d.i. de persoon die door de gemeenteraad is voorgedragen als burgemeester) kan tegen de weigering tot definitieve benoeming binnen dertig dagen een memorie indienen bij de Raad van State. Indien hij dat niet (tijdig) doet, wordt de weigeringsbeslissing definitief.

De Vlaamse Regering bezorgt binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de memorie door de hoofdgriffier van de Raad van State het volledige administratief dossier en eventueel een nota met opmerkingen (waarin zij kan repliceren op de argumenten die de aangewezen burgemeester in zijn memorie heeft aangevoerd).

Binnen vijftien dagen na de ontvangst van het administratief dossier maken de twee leden van het auditoraat een schriftelijk verslag op, dat aan de partijen wordt bezorgd, samen met de oproeping van de eerste voorzitter of de voorzitter voor een terechtzitting. In dat verslag nemen zij een standpunt in over de zaak.

Op de terechtzitting zal verslag worden uitgebracht door een of meer leden van de algemene vergadering, waarna de partijen achtereenvolgens het woord krijgen. Vervolgens krijgen de twee leden van het auditoraat het woord en worden de debatten gesloten. De zaak wordt dan in beraad genomen door de algemene vergadering, die zich binnen negentig dagen na het indienen van de memorie moet uitspreken.

Indien de algemene vergadering de weigeringsbeslissing van de Vlaamse Regering bevestigt, wordt die beslissing definitief en moet de gemeenteraad van de betrokken randgemeente binnen dertig dagen een nieuwe voordracht doen.

Indien de algemene vergadering daarentegen de weigeringsbeslissing vernietigt, is de aangewezen burgemeester daardoor definitief benoemd.

3. Enkele feitelijke gegevens over de thans aanhangige zaken

Drie aangewezen burgemeesters hebben een memorie ingediend tegen de weigering van hun definitieve benoeming (op 25 februari 2013) door de Vlaamse Regering: mevrouw Véronique Caprasse (Kraainem) en de heren Damien Thiery (Linkebeek) en François van Hoobrouck d’Aspre (Wezembeek-Oppem) (zaken G/A 208.344/Abis-3, 208.346/Abis-4 en 208.348/Abis-5). In deze zaken heeft de Vlaamse Regering een nota met opmerkingen bezorgd.

In het verslag van de twee aangewezen leden van het auditoraat wordt voor elk van deze drie zaken voorgesteld in te gaan op de vraag van de verwerende partij (de Vlaamse Regering) om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Die vraag heeft onder meer betrekking op de grondwettigheid van de bevoegdheid van de Raad van State om deze zaken te behandelen volgens de zo-even geschetste versnelde procedure, wat betreft de voorgedragen burgemeesters van de randgemeenten. In het auditoraatsverslag wordt ook gewezen op een andere prejudiciële vraag die in ondergeschikte orde door de verwerende partij wordt voorgesteld, namelijk of al dan niet rekening mag worden gehouden met het gedrag van de aangewezen burgemeester in de periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de nieuwe procedureregeling voor de algemene vergadering en of een dergelijke interpretatie grondwettig is.

De terechtzitting is bepaald op 14 mei 2013 om 14u. Op die terechtzitting zijn de debatten beperkt tot de prejudiciële vraagstelling.

Volledigheidshalve kan nog worden aangestipt dat door de heren François van Hoobrouck d’Aspre (Wezembeek-Oppem) en Arnold d’Oreye de Lantremagne (Kraainem) een beroep tot nietigverklaring is ingesteld tegen twee andere beslissingen van de Vlaamse Regering waarbij aan de betrokkenen in hun hoedanigheid van waarnemend burgemeester de tuchtstraf wordt opgelegd van schorsing voor de duur van drie maanden (zaken G/A 208.338/Abis-1 en 208.339/Abis-2). Ook die zaken worden voor de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak behandeld, eveneens volgens een bijzondere procedure, die evenwel langer duurt dan de versnelde procedure voor de niet-benoeming van aangewezen burgemeesters.


(08/05/2013)

 

20/12/2013

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk geschorst


20/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Wegverbinding Ieper-Veurne' geschorst


20/12/2013

Beroep tot nietigverklaring tegen omzendbrief “minnelijke schikking” verworpen wegens onbevoegdheid


09/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” gedeeltelijk geschorst


05/12/2013

Tijdelijk samenscholingsverbod Lanaken - beroep bij UDN verworpen


05/12/2013

Verkiezingen schepencollege en Raad voor maatschappelijk welzijn Zaventem - Uitspraak ongewijzigd


27/11/2013

Sluitingsmaatregel “Club Diamonds” in Kinrooi geschorst


22/11/2013

Vordering tot schorsing tegen de toewijzing van de levering van bussen voor MIVB verworpen


20/11/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan over regionaal bedrijventerrein Menen-West geschorst


30/10/2013

Schorsing overplaatsing veiligheidsverantwoordelijke op het Brusselse Justitiepaleis


21/10/2013

Schorsing weigering tot mededeling gegevens inzake onroerende voorheffing aan gemeente Schaarbeek


27/09/2013

Besluit houdende bevriezing van de salarissen voor 2013 en 2014 – schorsing verworpen


23/09/2013

Verwerping beroep tot nietigverklaring van het besluit om Nizar TRABELSI uit te leveren


20/09/2013

Vernietiging GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge (voetbalstadion)


19/09/2013

Aanwijzing kunstenaar die de Franse Gemeenschap vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië 2011


13/09/2013

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


06/09/2013

Verkiezingen Denderleeuw


04/09/2013

Schorsing van een overheidsopdracht betreffende de federale politie


28/08/2013

Auditeur adviseert vernietiging van weigering wapenvergunning voor een UZI


26/08/2013

Verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid van Luc Hindryckx


21/08/2013

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van de MIVB afgewezen


30/07/2013

Vernietiging beperkende voorwaarden inzake geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid


12/07/2013

Bedrijventerrein in deelgebied van GRUP Brugge vernietigd


09/07/2013

Tweede vordering tot schorsing betreffende de bouw van de gevangenis van Haren afgewezen


05/07/2013

Schorsingsverzoek bouw gevangenis Haren verworpen


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Zaventem ongeldig


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Haaltert - beroepen verworpen


05/07/2013

Advies Raad van State over validatie Noord-Zuidverbinding N74


04/07/2013

Schorsing derde bouwvergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


01/07/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan N41 tussen Aalst en Lebbeke geschorst


26/06/2013

Raad van State adviseert ongunstig over de forfaitaire bijdrage voor beroep op een pro deo-advocaat


21/06/2013

Schorsing van de afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg


20/06/2013

Schorsing voorlopige ambtsontheffing directeur-voorzitter Hogeschool A. Jacquard


18/06/2013

Westelijk deel deelgebied 17 GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge” vernietigd


14/06/2013

Voordracht burgemeester en schepenen gemeente Zaventem


14/06/2013

Negatieve beoordeling Brugse brandweerofficier nietig verklaard


07/06/2013

De toepassing van artikel 22bis van de Grondwet in asielzaken


06/06/2013

Vernietiging Vlaams besluit houdende overheidssteun voor voetbalstadions


27/05/2013

Weigering benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten – prejudiciële vragen


17/05/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Ganshoren


15/05/2013

Schorsing verworpen van de vergunning van het winkelcentrum Rives de Verviers


08/05/2013

Procedure voor geschillen met betrekking tot de randgemeenten


06/05/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan cluster A7 Lot vernietigd


03/05/2013

Evaluatie korpschef lokale politiezone vernietigd


02/04/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingstracé “Noord-Zuid verbinding N74


28/03/2013

Reglement van Charleroi over het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten - Beroep verworpen


25/03/2013

Beroepen ‘Arco-zaak’ gedeeltelijk verworpen en prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof


19/03/2013

Ruimtelijk uitvoeringsplan


13/03/2013

Antwerps retributiereglement op inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine niet geschorst


13/03/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Zwalm


12/03/2013

Milieuvergunning voor het crematorium te Kortrijk vernietigd


07/03/2013

Richtlijnen m.b.t. het gebruik van het faxapparaat van de Raad van State buiten de diensturen


06/03/2013

Gemeenteraadverkiezingen Koekelare


25/02/2013

Besluit Waalse minister tot toekenning exploitatievergunning windmolenpark te Fauvillers geschorst


22/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Diepenbeek


20/02/2013

Beroep tegen aanstelling secretaris-generaal Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest


20/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Gillis-Waas


15/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke


14/02/2013

Geen nieuwe gemeenteraadsverkiezing te Ninove


06/02/2013

Vraag tot schorsing aanwijzing politie-inspecteurs voor dienst in gevangenis verworpen


05/02/2013

Schorsing bestemmingszone Gedempte Zuiderdokken in ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Antwerpen


25/01/2013

Afwijzing van de vordering tot schorsing van de vergunning betreffende het station van Bergen


24/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Pieters-Woluwe geldig


23/01/2013

Vernietiging van de benoeming van de voorzitter en van een lid van de Raad van het BIPT


16/01/2013

Gemeenteraadsverkiezingen te Brugelette ongeldig verklaard door de Raad van State


16/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Assesse geldig


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}