Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2013Reglement van Charleroi over het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten - Beroep verworpen

Bij arrest nr. 223.042 van 27 maart 2013 heeft de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tot nietigverklaring verworpen dat door een leerkracht was ingesteld tegen het reglement van orde, in maart 2010 door de stad Charleroi vastgesteld. Dat reglement verbiedt het onderwijzend personeel, met uitzondering van de leerkrachten godsdienst of niet-confessionele zedenleer, opvallende religieuze, politieke of levensbeschouwelijke symbolen te dragen in de uitoefening van zijn activiteiten.

De algemene vergadering heeft vooreerst geoordeeld dat een dergelijk reglement ontegensprekelijk een “wet” is in de zin van artikel 9, lid 2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Artikel 19 van de Grondwet vereist niet dat een dergelijk verbod wordt uitgevaardigd bij een wet of een decreet; plaatselijke overheden zijn immers, binnen hun bevoegdheidssfeer, gerechtigd om reglementen vast te stellen die de uitoefening van grondwettelijke vrijheden kunnen beperken.

Vervolgens heeft de algemene vergadering zich uitgesproken over de verenigbaarheid van dit verbod met de vrijheden die door artikel 19 van de Grondwet worden gewaarborgd. Hierbij heeft ze geoordeeld dat de stad Charleroi als onderwijsorganiserende instantie op basis van de decreten van de Franse Gemeenschap van 31 maart 1994 en 17 december 2003 inzake de bepaling van de neutraliteit in het onderwijs, kon bepalen welke opvatting van neutraliteit zij in haar onderwijsinstellingen wil waarborgen.

De algemene vergadering is aldus nagegaan of deze inmenging in de vrijheid van godsdienst van de leerkrachten in een democratische samenleving terdege noodzakelijk was, rechtmatig en evenredig met het nagestreefde doel.

Ze heeft geoordeeld dat het beginsel van neutraliteit van het onderwijs, bedoeld in artikel 24 van de Grondwet, inzonderheid de eerbiediging van de levensbeschouwelijke, ideologische en religieuze overtuigingen van de ouders en de leerlingen inhoudt, en dat de Franse Gemeenschap door het aannemen van de voornoemde decreten een onderwijsmodel heeft willen verdedigen waarin het ambt van de leerkracht primeert op zijn levensbeschouwelijke, culturele en religieuze gezindheden als individu. Volgens de algemene vergadering is zulks een rechtmatig doel. Tevens heeft de algemene vergadering opgemerkt dat het voortdurend dragen van een teken van overtuiging een opvallende uiting was van een religieuze gezindheid die de leerlingen onophoudelijk met deze overtuiging confronteerde. In die context heeft ze geoordeeld dat deze inmenging in de vrijheid van godsdienst van de leerkrachten tegemoetkomt aan de noodzaak om, in een democratische samenleving, de leerlingen een zo objectief mogelijk onderwijs te waarborgen,  door elkeen de mogelijkheid te geven zijn eigen mening te vormen, en waarbij de overheid tevens de rechten en vrijheid van de anderen moet beschermen, in casu die van de ouders en de leerlingen, en een billijk evenwicht moet nastreven tussen de grondrechten van elkeen. De algemene vergadering besluit daaruit dat het verbod waarvoor de stad Charleroi zich heeft uitgesproken, niet buitensporig is.


(28/03/2013)

 

20/12/2013

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk geschorst


20/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Wegverbinding Ieper-Veurne' geschorst


20/12/2013

Beroep tot nietigverklaring tegen omzendbrief “minnelijke schikking” verworpen wegens onbevoegdheid


09/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” gedeeltelijk geschorst


05/12/2013

Tijdelijk samenscholingsverbod Lanaken - beroep bij UDN verworpen


05/12/2013

Verkiezingen schepencollege en Raad voor maatschappelijk welzijn Zaventem - Uitspraak ongewijzigd


27/11/2013

Sluitingsmaatregel “Club Diamonds” in Kinrooi geschorst


22/11/2013

Vordering tot schorsing tegen de toewijzing van de levering van bussen voor MIVB verworpen


20/11/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan over regionaal bedrijventerrein Menen-West geschorst


30/10/2013

Schorsing overplaatsing veiligheidsverantwoordelijke op het Brusselse Justitiepaleis


21/10/2013

Schorsing weigering tot mededeling gegevens inzake onroerende voorheffing aan gemeente Schaarbeek


27/09/2013

Besluit houdende bevriezing van de salarissen voor 2013 en 2014 – schorsing verworpen


23/09/2013

Verwerping beroep tot nietigverklaring van het besluit om Nizar TRABELSI uit te leveren


20/09/2013

Vernietiging GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge (voetbalstadion)


19/09/2013

Aanwijzing kunstenaar die de Franse Gemeenschap vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië 2011


13/09/2013

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


06/09/2013

Verkiezingen Denderleeuw


04/09/2013

Schorsing van een overheidsopdracht betreffende de federale politie


28/08/2013

Auditeur adviseert vernietiging van weigering wapenvergunning voor een UZI


26/08/2013

Verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid van Luc Hindryckx


21/08/2013

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van de MIVB afgewezen


30/07/2013

Vernietiging beperkende voorwaarden inzake geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid


12/07/2013

Bedrijventerrein in deelgebied van GRUP Brugge vernietigd


09/07/2013

Tweede vordering tot schorsing betreffende de bouw van de gevangenis van Haren afgewezen


05/07/2013

Schorsingsverzoek bouw gevangenis Haren verworpen


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Zaventem ongeldig


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Haaltert - beroepen verworpen


05/07/2013

Advies Raad van State over validatie Noord-Zuidverbinding N74


04/07/2013

Schorsing derde bouwvergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


01/07/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan N41 tussen Aalst en Lebbeke geschorst


26/06/2013

Raad van State adviseert ongunstig over de forfaitaire bijdrage voor beroep op een pro deo-advocaat


21/06/2013

Schorsing van de afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg


20/06/2013

Schorsing voorlopige ambtsontheffing directeur-voorzitter Hogeschool A. Jacquard


18/06/2013

Westelijk deel deelgebied 17 GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge” vernietigd


14/06/2013

Voordracht burgemeester en schepenen gemeente Zaventem


14/06/2013

Negatieve beoordeling Brugse brandweerofficier nietig verklaard


07/06/2013

De toepassing van artikel 22bis van de Grondwet in asielzaken


06/06/2013

Vernietiging Vlaams besluit houdende overheidssteun voor voetbalstadions


27/05/2013

Weigering benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten – prejudiciële vragen


17/05/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Ganshoren


15/05/2013

Schorsing verworpen van de vergunning van het winkelcentrum Rives de Verviers


08/05/2013

Procedure voor geschillen met betrekking tot de randgemeenten


06/05/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan cluster A7 Lot vernietigd


03/05/2013

Evaluatie korpschef lokale politiezone vernietigd


02/04/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingstracé “Noord-Zuid verbinding N74


28/03/2013

Reglement van Charleroi over het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten - Beroep verworpen


25/03/2013

Beroepen ‘Arco-zaak’ gedeeltelijk verworpen en prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof


19/03/2013

Ruimtelijk uitvoeringsplan


13/03/2013

Antwerps retributiereglement op inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine niet geschorst


13/03/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Zwalm


12/03/2013

Milieuvergunning voor het crematorium te Kortrijk vernietigd


07/03/2013

Richtlijnen m.b.t. het gebruik van het faxapparaat van de Raad van State buiten de diensturen


06/03/2013

Gemeenteraadverkiezingen Koekelare


25/02/2013

Besluit Waalse minister tot toekenning exploitatievergunning windmolenpark te Fauvillers geschorst


22/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Diepenbeek


20/02/2013

Beroep tegen aanstelling secretaris-generaal Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest


20/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Gillis-Waas


15/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke


14/02/2013

Geen nieuwe gemeenteraadsverkiezing te Ninove


06/02/2013

Vraag tot schorsing aanwijzing politie-inspecteurs voor dienst in gevangenis verworpen


05/02/2013

Schorsing bestemmingszone Gedempte Zuiderdokken in ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Antwerpen


25/01/2013

Afwijzing van de vordering tot schorsing van de vergunning betreffende het station van Bergen


24/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Pieters-Woluwe geldig


23/01/2013

Vernietiging van de benoeming van de voorzitter en van een lid van de Raad van het BIPT


16/01/2013

Gemeenteraadsverkiezingen te Brugelette ongeldig verklaard door de Raad van State


16/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Assesse geldig


© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}