Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2013Schorsing bestemmingszone Gedempte Zuiderdokken in ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Antwerpen

Op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen worden de Sinksenfoor en andere openluchtevenementen georganiseerd. In het gewestplan hebben de Gedempte Zuiderdokken de bestemming parkgebied.

De stad Antwerpen stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan vast waardoor onder meer de Gedempte Zuiderdokken tot zone voor openbaar nut bestemd worden. Omwonenden stellen hiertegen schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad van State. Bij arrest nr. 222.344 van 1 februari 2013 doet de Raad van State uitspraak over de vordering tot schorsing.

De stad Antwerpen werpt op dat de verzoekers geen belang hebben omdat ook zonder het uitvoeringsplan de Sinksenfoor kan doorgaan. Het arrest aanvaardt  dat de verzoekers wel  belang hebben bij hun beroep. Door het uitvoeringsplan wordt immers een ruimtelijk kwetsbaar gebied (parkgebied) omgezet in een niet-kwetsbaar gebied (zone voor openbaar nut), zodat het gemakkelijker wordt om voor installaties van openluchtevenementen een (vrijstelling van) vergunning te geven.

De verzoekers bekritiseren het "screeningsrapport" op grond waarvan de dienst Milieueffectenrapportage geoordeeld heeft dat het uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieugevolgen heeft. De Raad van State oordeelt dat in het "screeningsrapport" de oude bestemming (ruimtelijk kwetsbaar gebied) vergeleken diende te worden met de nieuwe bestemming (niet-kwetsbaar gebied). Aangezien een plan een reglementair karakter heeft is de huidige feitelijke bestemming van het gebied daarbij niet relevant. De Raad van State stelt vast dat in het "screeningsrapport" op het eerste gezicht ten onrechte is aangenomen dat de omzetting van parkgebied naar zone voor openbaar nut geen wijziging inhield en daarom geen aanzienlijke milieugevolgen heeft.

Het arrest gaat niet in op het verzoek van de stad Antwerpen om na het afwegen van de belangen van de partijen het bestreden uitvoeringsplan niet gedeeltelijk te schorsen. De Raad van State oordeelt dat de stad Antwerpen niet aantoont dat het in het algemeen belang is om de "zone voor publiek domein" in het bestreden uitvoeringsplan, spijts de vastgestelde waarschijnlijke onwettigheid en het vastgesteld moeilijk te herstellen ernstig nadeel, onmiddellijk ten uitvoer te leggen. Het arrest vervolgt dan dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit dat binnenkort lijkt te zullen worden vernietigd, bezwaarlijk het algemeen belang kan dienen. De Raad van State wijst er tot slot op dat hij bij gebrek aan enige wetsbepaling niet kan afzien van de vernietiging van het bestreden uitvoeringsplan op grond van een belangenafweging wanneer hij heeft vastgesteld dat in een ontvankelijk annulatieberoep een gegrond middel wordt aangevoerd.

Het arrest beveelt de schorsing van de bestemmingszone voor de Gedempte Zuiderdokken. Deze schorsing heeft geen gevolgen voor de andere zones van het uitvoeringsplan.


(05/02/2013)

 

20/12/2013

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Harmoniepark te Antwerpen gedeeltelijk geschorst


20/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Wegverbinding Ieper-Veurne' geschorst


20/12/2013

Beroep tot nietigverklaring tegen omzendbrief “minnelijke schikking” verworpen wegens onbevoegdheid


09/12/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” gedeeltelijk geschorst


05/12/2013

Tijdelijk samenscholingsverbod Lanaken - beroep bij UDN verworpen


05/12/2013

Verkiezingen schepencollege en Raad voor maatschappelijk welzijn Zaventem - Uitspraak ongewijzigd


27/11/2013

Sluitingsmaatregel “Club Diamonds” in Kinrooi geschorst


22/11/2013

Vordering tot schorsing tegen de toewijzing van de levering van bussen voor MIVB verworpen


20/11/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan over regionaal bedrijventerrein Menen-West geschorst


30/10/2013

Schorsing overplaatsing veiligheidsverantwoordelijke op het Brusselse Justitiepaleis


21/10/2013

Schorsing weigering tot mededeling gegevens inzake onroerende voorheffing aan gemeente Schaarbeek


27/09/2013

Besluit houdende bevriezing van de salarissen voor 2013 en 2014 – schorsing verworpen


23/09/2013

Verwerping beroep tot nietigverklaring van het besluit om Nizar TRABELSI uit te leveren


20/09/2013

Vernietiging GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge (voetbalstadion)


19/09/2013

Aanwijzing kunstenaar die de Franse Gemeenschap vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië 2011


13/09/2013

Onderwijsinspecteurs van de Franse Gemeenschap


06/09/2013

Verkiezingen Denderleeuw


04/09/2013

Schorsing van een overheidsopdracht betreffende de federale politie


28/08/2013

Auditeur adviseert vernietiging van weigering wapenvergunning voor een UZI


26/08/2013

Verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid van Luc Hindryckx


21/08/2013

Vordering wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van de MIVB afgewezen


30/07/2013

Vernietiging beperkende voorwaarden inzake geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid


12/07/2013

Bedrijventerrein in deelgebied van GRUP Brugge vernietigd


09/07/2013

Tweede vordering tot schorsing betreffende de bouw van de gevangenis van Haren afgewezen


05/07/2013

Schorsingsverzoek bouw gevangenis Haren verworpen


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Zaventem ongeldig


05/07/2013

Verkiezing van de schepenen te Haaltert - beroepen verworpen


05/07/2013

Advies Raad van State over validatie Noord-Zuidverbinding N74


04/07/2013

Schorsing derde bouwvergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


01/07/2013

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan N41 tussen Aalst en Lebbeke geschorst


26/06/2013

Raad van State adviseert ongunstig over de forfaitaire bijdrage voor beroep op een pro deo-advocaat


21/06/2013

Schorsing van de afzetting van Philippe Mettens, burgemeester van Vloesberg


20/06/2013

Schorsing voorlopige ambtsontheffing directeur-voorzitter Hogeschool A. Jacquard


18/06/2013

Westelijk deel deelgebied 17 GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge” vernietigd


14/06/2013

Voordracht burgemeester en schepenen gemeente Zaventem


14/06/2013

Negatieve beoordeling Brugse brandweerofficier nietig verklaard


07/06/2013

De toepassing van artikel 22bis van de Grondwet in asielzaken


06/06/2013

Vernietiging Vlaams besluit houdende overheidssteun voor voetbalstadions


27/05/2013

Weigering benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten – prejudiciële vragen


17/05/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Ganshoren


15/05/2013

Schorsing verworpen van de vergunning van het winkelcentrum Rives de Verviers


08/05/2013

Procedure voor geschillen met betrekking tot de randgemeenten


06/05/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan cluster A7 Lot vernietigd


03/05/2013

Evaluatie korpschef lokale politiezone vernietigd


02/04/2013

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingstracé “Noord-Zuid verbinding N74


28/03/2013

Reglement van Charleroi over het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten - Beroep verworpen


25/03/2013

Beroepen ‘Arco-zaak’ gedeeltelijk verworpen en prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof


19/03/2013

Ruimtelijk uitvoeringsplan


13/03/2013

Antwerps retributiereglement op inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine niet geschorst


13/03/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Zwalm


12/03/2013

Milieuvergunning voor het crematorium te Kortrijk vernietigd


07/03/2013

Richtlijnen m.b.t. het gebruik van het faxapparaat van de Raad van State buiten de diensturen


06/03/2013

Gemeenteraadverkiezingen Koekelare


25/02/2013

Besluit Waalse minister tot toekenning exploitatievergunning windmolenpark te Fauvillers geschorst


22/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Diepenbeek


20/02/2013

Beroep tegen aanstelling secretaris-generaal Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest


20/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Sint-Gillis-Waas


15/02/2013

Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke


14/02/2013

Geen nieuwe gemeenteraadsverkiezing te Ninove


06/02/2013

Vraag tot schorsing aanwijzing politie-inspecteurs voor dienst in gevangenis verworpen


05/02/2013

Schorsing bestemmingszone Gedempte Zuiderdokken in ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Antwerpen


25/01/2013

Afwijzing van de vordering tot schorsing van de vergunning betreffende het station van Bergen


24/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Pieters-Woluwe geldig


23/01/2013

Vernietiging van de benoeming van de voorzitter en van een lid van de Raad van het BIPT


16/01/2013

Gemeenteraadsverkiezingen te Brugelette ongeldig verklaard door de Raad van State


16/01/2013

De Raad van State verklaart de gemeenteraadsverkiezingen te Assesse geldig


© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}