Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2012Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124

De grens tussen de gemeente Ukkel (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) en Linkebeek (Vlaamse Gewest) loopt door het bestaande stationsgebouw van de halte Linkebeek, waarbij het grootste deel van het gebouw gelegen is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest (Nederlandse taalgebied). De n.v. Infrabel dient bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een in het Frans gestelde stedenbouwkundige aanvraag in om het voornoemde stationsgebouw te slopen en te vervangen, de omliggende openbare ruimte her in te richten en de lijn 124 tussen de Vleeskersenstraat en de gewestgrens uit te breiden met twee sporen. Zoals door de Brusselse reglementering wordt verplicht gaat de aanvraag vergezeld van een milieueffectenstudie. Deze studie is uitsluitend in het Frans geredigeerd. De gemeente Ukkel organiseert een openbaar onderzoek waarin de in het Frans gestelde aanvraag en milieueffectenstudie ter inzage worden gelegd. Van beide documenten wordt ook een in het Nederlands gestelde samenvatting ter inzage gelegd. In het synthesedocument wordt gesteld dat enkel een “beknopte beschrijving” wordt gegeven en dat voor andere aspecten “de geïnteresseerde lezer gevraagd (wordt) kennis te nemen van de effectenstudie of deze te herlezen”.

De heer Oude Hendrikman dient een bezwaarschrift in waarin hij stelt dat hij bij het uitoefenen van zijn inzagerecht als Nederlandstalige gevraagd heeft naar de Nederlandstalige versie van de volledige aanvraag en de volledige milieueffectenstudie, maar dat hem werd geantwoord dat deze documenten enkel in het Frans bestonden. Hij voert aan dat het onaanvaardbaar is dat door de afwezigheid van Nederlandstalige versies de Nederlandstalige burgers geen klaar idee kunnen krijgen van de draagwijdte van de aanvraag.

De gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest stapt over dit bezwaar heen en verleent de gevraagde vergunning aan de n.v. Infrabel. Deze vergunningsbeslissing is uitsluitend in het Frans gesteld.

De heer Oude Hendrikman stelt tegen de vergunningsbeslissing een beroep in bij de Raad van State. Hij voert de schending aan van de Bestuurstaalwet en het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening omdat hij zijn bezwaarrecht niet volwaardig heeft kunnen uitoefenen als gevolg van het feit dat de volledige aanvraag en de volledige milieueffectenstudie niet in het Nederlands ter beschikking waren van het publiek.

De Bestuurstaalwet maakt een onderscheid tussen, enerzijds, de taal die overheidsdiensten moeten gebruiken bij het nemen van beslissingen en, anderzijds, de taal of talen die gebruikt moeten worden in de berichten en mededelingen aan het publiek. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moeten de berichten en mededelingen zowel in het Nederlands als het Frans gesteld zijn.

In het arrest nr. 209.862 van 20 december 2010 bevindt de Raad van State het door de heer Oude Hendrikman ingestelde beroep gegrond, zodat de bestreden vergunningsbeslissing wordt vernietigd. In dit arrest wordt geoordeeld dat gelet op de ligging van het bestaande stationsgebouw van de halte Linkebeek de zaak tegelijk in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het Nederlandse taalgebied gelokaliseerd is, zodat overeenkomstig de Bestuurstaalwet zowel de aanvraag, de milieueffectenstudie als de vergunningsbeslissing in het Nederlands gesteld moesten zijn.

Wat de aanvraag en het openbaar onderzoek betreft veronderstelt de naleving van het arrest nr. 209.862 van 20 december 2010 dat een Nederlandstalige versie wordt opgemaakt van de aanvraag en de milieueffectenstudie en dat deze documenten samen met de Franstalige versie ervan aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Na het voornoemde vernietigingsarrest verleent de gemachtigde ambtenaar opnieuw dezelfde vergunning aan de n.v. Infrabel, zonder dat er een Nederlandstalige versie wordt opgemaakt van de laatstgenoemde documenten. Deze nieuwe vergunningsbeslissing is identiek met de eerste vergunningsbeslissing, zij het dat erin wordt gepreciseerd dat de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geen vergunning verleent voor de werken op het grondgebied van het Vlaamse Gewest (Nederlandse taalgebied). De nieuwe vergunningsbeslissing is uitsluitend in het Frans gesteld. De heer Oude Hendrikman stelt tegen de nieuwe vergunningsbeslissing een beroep in bij de Raad van State. Hij voert de schending aan van het gezag van gewijsde van het arrest nr. 209.862 van 20 december 2010.

Bij arrest nr. 221.007 van 15 oktober 2012 bevindt de Raad van State het door de heer Oude Hendrikman aangevoerde middel van schending van het gezag van gewijsde gegrond, zodat ook de tweede vergunningsbeslissing wordt vernietigd. Tegenover de precisering van de gemachtigde ambtenaar stelt de Raad van State dat het enkele feit dat de aanvraag van de n.v. Infrabel betrekking heeft op het slopen van een gebouw dat voor het grootste deel in het Nederlandse taalgebied gelegen is, meebrengt dat, in de zin van de Bestuurstaalwet, de zaak mede gelokaliseerd of lokaliseerbaar is in dat taalgebied.


(19/12/2012)

 

19/12/2012

Stedenbouwkundige vergunning voor het station Linkebeek en spoorweglijn 124


18/12/2012

Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen


14/12/2012

Afsluiting van elektriciteit en gas op camping te Kasterlee


07/12/2012

Spontane staking bij de NMBS: vordering tot schorsing verworpen


20/11/2012

Aanvulling op het bericht van 19/11/2012


19/11/2012

Voorlopige maatregel tot uitreiking van een A-attest


03/09/2012

Schorsing van weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen


07/08/2012

Verwerping van de vordering tot schorsing van het GRUP met betrekking tot het zgn. “Uplace-project”


27/06/2012

Gewestplan Doel vernietigd


25/06/2012

Verlenging voorlopige schorsing van Fernand Koekelberg vernietigd


22/05/2012

Beroep tegen spreidingsplan luchthaven Brussel-Nationaal verworpen


21/02/2012

Registratie van verblijfgegevens Vlaamse elitesporters onwettig vastgesteld


16/01/2012

Politieke mandaten uitgeoefend door ambtenaren van een parlementaire assemblee


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}